ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ทุกท่าน วารสารอาษาเล่มนี้นับเป็นเล่มที่ 10 ที่มาพร้อมกับแนวคิด Building Craft ที่จะนำเสนอเรื่องราวของงานช่างและงานฝีมือที่ปรากฎอยู่ในองค์ประกอบต่างๆ ของงานสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็น
งานไม้ งานดิน หรืองานอื่นๆในอนาคต ที่ถูกนำเอางานศิลปะเข้ามาผสมผสานกับงานสถาปั ตยกรรมมากขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางในการสร้างความรู้สึกร่วม และสร้างสุนทรียะให้กับผู้คน นอกเหนือไปจากการใช้สอยของอาคาร หรือสถาปัตยกรรมนั้นๆ เล่มนี้คงจะเป็ นอีกมุมมองหนึ่งของการเลือกใช้วัสดุ และ เป็นอีกมุมมองหนึ่งของการสร้างสรรค์งานสถาปั ตยกรรมที่ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่จะนำเสนอผ่านความรู้ และความเข้าใจของงานฝีมือเข้ามาผสมผสาน หวังว่าเนื้อหาในเล่มนี้คงจะเข้มข้นและเป็นที่ถูกใจของผู้อ่านทุกท่านตลอดจนต้องขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านอีกครั้ง ที่ติดตามและสนับสนุนวารสารอาษามาโดยตลอด ณ โอกาสนี้ต้องขออวยพรให้ทุกๆ ท่าน ทั้งที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ และไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯประสบแต่ความสุขความเจริญในปี ใหม่ พ.ศ. 2566 นี้ ขอให้ทุกท่านที่กำลังตั้งใจสิ่งใดไว้หรือหวังสิ่งใดอยู่ก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการครับ

นายชนะ สัมพลัง

นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565-2567