อัพเดท กฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #1/60

27 ก.ค. 2560
แก้คำผิดในหนังสือ กฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) ดังนี้

ลำดับ หน้า/ตำแหน่ง ข้อความเดิม แก้เป็น
1. หน้า 71 บรรทัดที่ 5 จากด้านล่าง “วิธีการความสูง” “วิธีการวัดความสูง”
2. หน้า 74 บรรทัดสุดท้าย “มากกว่า 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร” “เกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร”
3. หน้า 75 บรรทัดแรก “เกิน 15 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร” “เกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร”
4. หน้า 189 รูปที่ 10-1 กรอบขั้นตอนแถวที่ 5 “คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณา (๑๕ วัน)” “คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณา (๔๕ วัน)”