อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สถาปนิก / ผู้ออกแบบ พระสาโรจ รัตนนิมมานก์

ผู้ครอบครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2480

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2554

ประวัติ

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาโรงเรียนข้าราชการ พลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งแรกของสยาม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 มีคณะวิชาเริ่มต้น 4 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

กับคณะคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่รวมอยู่ในคณะเดียวกัน มีตึกขาวเป็นอาคารเรียนหลังแรก (ปัจจุบันคือ อาคารชีวะ 1) ของแผนกวิทยาศาสตร์ ต่อมาคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาสร้างอาคารเพิ่มอีกหลายหลัง โดยเฉพาะอาคารเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีแผนกเคมี แผนกฟิสิกส์ แผนกชีววิทยา และแผนกคณิตศาสตร์ หนึ่งในนั้น คือ ตึกเคมี ซึ่งต่อมาได้เรียกชื่อว่า อาคารเคมี 1 ออกแบบโดยพระสาโรจ รัตนนิมมานก์ (สาโรช สุขยางค์) สถาปนิกกรมศิลปากรและเป็นอาจารย์แผนก สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ขณะนั้นอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2480 เมื่อแผนกทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดได้แยกเป็นคณะวิทยาศาสตร์ในปี พ.ศ. 2491 และในเวลาต่อมาก็ได้พัฒนาหลักสูตร เพิ่มสาขาวิชา ทางวิทยาศาสตร์อีกหลายสาขา จึงสร้างอาคารใหม่ขึ้นเพื่อตอบรับกับการเรียนการสอนที่มีมากขึ้นเป็นลำดับ จนทำให้ในที่สุดแล้วอาคารเคมี 1 ซึ่งเป็นอาคารเก่าและตั้งอยู่ห่างจากลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์งดการใช้งานเพื่อการเรียนการสอนอยู่หลายปี เมื่อจุฬาลงกรณ์เริ่มปรับผังมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดรับกับแผนแม่บทในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้มีการพิจารณาอาคารเก่า ที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการอนุรักษ์และปรับเปลี่ยนการใช้สอยใหม่ อาคารเคมี 1 ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นอาคารศิลปวัฒนธรรมเพื่อใช้ในการจัดแสดงศิลปะและมีการแสดงดนตรีกับนาฏยศิลป์ โดยเริ่มเปิดใช้ ในปี พ.ศ. 2554

อาคารศิลปวัฒนธรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอาคาร 2 ชั้น รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเน้นความเรียบง่ายไม่มีการประดับตกแต่งตัวอาคารและมีโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็นที่นิยมตามการพัฒนาทางการก่อสร้างสมัยนั้น มีผังเดิมเป็นรูปคล้ายตัวยู (U) แต่เมื่อเปลี่ยนแปลงการใช้สอยแล้วได้ต่อเติมส่วนตรงกลางเป็นโรงมหรสพสำหรับการแสดงต่างๆ

แม้ว่าอาคารเคมี 1 ที่มีประวัติศาสตร์เก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่ได้มีหน้าที่ในการรองรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มีพัฒนาการมาแต่อดีต แต่ก็ยังคงอยู่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย และคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สะท้อนยุคสมัยหนึ่งของวงการสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง และยังคงมีประโยชน์ใช้สอยซึ่งเปลี่ยนแปลงใหม่สำหรับคนในรุ่นปัจจุบันได้ด้วย

 

Building of Arts and Culture, Chulalongkorn University

Location Phaya Thai Road, Khwaeng Wang Mai, Khet Pathumwan, Bangkok

Architect / Designer Phra Saroj Rattananimman

Proprietor Chulalongkorn University

Date of Construction 1937

Conservation Awarded 2011

History

When King Rama VI ordered to establish the Civil Service School of King Rama V to be the first university of Siam named Chulalongkorn University in 26 March 1916. There were 4 faculties of Engineering, Public Administration, Medicine and Arts & Sciences, which were included in the same faculty. The white building is the first building (now- Biology Building 1) of the science department. Later, many buildings were built for the Faculty of Arts & Sciences. One of them is Chemistry Building 1 built in 1937 and designed by Phra Saroj Rattananimman (Saroj Sukkayang), an architect of the Fine Arts Department and a professor of the Architecture Department (included in the Faculty of Engineering), Chulalongkorn University. After that, the building was deserted for many years since there are many new buildings of the Faculty of Sciences. When the university had been improved following to the master plan. These old buildings are considered to be valuable in architecture and history of the university. Therefore, the Chemistry Building 1 has been preserved and modified as the Building of Arts and Culture in order to exhibit the artworks, music and dramatic arts since 2011.

Building of Arts and Culture of the University is 2 storey building of ferro concrete structure in a modern architectural style focusing on simplicity as to the popular style in that period. The space in the middle of the former U-shaped layout was modified for a stage performance.

The university administrators have not only a good vision to preserve the building that is valuable in the history and architecture but also used it to benefit to the public.