NEW FACES : ค้นหาคุณค่าของสถาปัตยกรรมไปพร้อมกับ INTEGRATED FIELD

หลากหลายบทสนทนาระหว่าง ASA CREW กับเหล่าสถาปนิกหน้าใหม่ที่ผ่านมา

ทำให้เราเห็นภาพแนวคิดการทำงานและอุดมการณ์แรงกล้าของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีใจอยากขับเคลื่อนวงการสถาปัตยกรรมในบ้านเรา วันนี้ถึงคราวของ INTEGRATED FIELD กับการเปิดสตูดิโอถ่ายทอดแรงบันดาลใจ ทั้งยังพาเราออกค้นหาคุณค่าของสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างที่พักอาศัยหรืออาคารสาธารณะ ติดตามบทสนทนาที่ให้ข้อคิดและมุมมองที่น่าสนใจแก่สถาปนิกรุ่นใหม่ได้ที่ : วารสารอาษาครู ฉบับ 11 NEW FACES – สถาปนิกและออฟฟิศสถาปนิกหน้าใหม่ไฟแรง…

 

 

แนวคิด/สิ่งที่สนใจหลักในการออกแบบและหลักการทำงานของออฟฟิศ

พวกเรามองว่า IF คือ Integrator ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผสานปัจจัยแวดล้อมรอบด้าน ในทุกๆ การทำงานพวกเราจึงเริ่มจากการตั้งคำถามทดลองหาความเป็นไปได้ที่เปิดกว้างและหลากหลาย เพื่อคลี่คลายไปสู่ผลลัพธ์ด้านการออกแบบ ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ใช้ เหมาะสมกับจุดประสงค์ รูปแบบงานประเภทนั้นๆ และสอดคล้องไปกับบริบทแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

 

จากการทำงานที่ผ่านมา นิยามของสถาปัตยกรรมคืออะไร หรืออะไรคือหัวใจ/คุณค่าของสถาปัตยกรรม

ในมุมมองของพวกเราคุณค่าของสถาปัตยกรรมจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อสถาปัตยกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองกับเหตุปัจจัยเฉพาะตัวของโครงการในรูปแบบต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัยที่หากผู้อยู่สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด มีความสุข และสบายใจ เมื่อได้ใช้งาน โดยอยู่ร่วมกับบริบทที่ตั้ง ทั้งในแง่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว คุณค่าของสถาปัตยกรรมชิ้นนั้นก็จะเกิดขึ้นแล้ว

แต่หากเป็นอาคารสาธารณะที่มีผู้ใช้เข้ามาเกี่ยวข้องหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม  คุณค่าของงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้เข้าใจในบริบทเฉพาะของงานอย่างแท้จริง ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ และงานออกแบบได้พัฒนาบริบทเหล่านี้ให้ดีขึ้น

 

 

ความยาก ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เจอในการทำออฟฟิศตนเองและแก้ปัญหาหรือผ่านพ้นมันมาได้อย่างไร

ด้วยการทำงานของ IF ที่เกิดจากการร่วมงานกันของสถาปนิกและนักออกแบบหลากหลายสาขา ความท้าทายที่เกิดขึ้นคือการแสวงหาหนทางที่จะทำอย่างไรเพื่อให้ทีมงานสามารถหยิบเอารู้ ความสามารถ ข้อดีของแต่ละความคิดตลอดจนมุมมอง มาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้างสมดุลระหว่างองค์ความรู้ที่แตกต่างเหล่านี้เพื่อนำมาบูรณาการให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพทั้งในเชิงรูปลักษณ์ ประโยชน์ใช้สอย สอดคล้องไปจุดประสงค์ของรูปแบบงาน และเชื่อมโยงกับบริบทแวดล้อมให้ได้มากที่สุดด้วย

 


Founded in: 2011

Founder: Pongson Suwanmaneechot, Sorakit Kitcharoenroj, Worawut Oer-areemitr,

Kavin Horayangkura, Jintawat Shobsngob, Gullyawat Lertpeerakorn, Korkiat Kittisoponpong,

Jatarat Ongtilarnon, Pruttiporn Sintawanon, Kanin Manthanachart, Lerpong Rewtrakulpaiboon and Thanapolpoj Rochnattakul

Number of staff: 29