4. คู่มือการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างของภาครัฐ : โดยวิธีประกวดแบบ

Facebook
Twitter
LinkedIn