ข่าวกฎหมาย

ยกเลิกกฎกระทรวงบริเวณห้ามก่อสร้างรอบเมืองโบราณ

May 31, 25671 min read

ยกเลิกกฎกระทรวงบริเวณห้ามก่อสร้างรอบเมืองโบราณ 29 พ.ค. 2567 กระทรวงมหาดไทยออก “กฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 พ.ศ.…

ปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างเชียงคาน จังหวัดเลย

Mar 21, 25671 min read

ปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างเชียงคาน จังหวัดเลย 20 มี.ค. 2567 เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย ออก “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชียงคาน เรื่อง กำหนดประเภท ลักษณะ รูปแบบ ระยะหรือระดับของอาคาร และบริเวณห้ามก่อสร้าง…

กำหนดความสูงอาคารในเขตเทศบาลนครยะลา

Mar 19, 25672 min read

กำหนดความสูงอาคารในเขตเทศบาลนครยะลา 13 มี.ค. 2567 เทศบาลนครยะลาออก “เทศบัญญัติเทศบาลนครยะลา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พ.ศ. 2567” เพื่อควบคุมความสูงของอาคารที่จะดำเนินการประกอบกิจการได้ในบริเวณที่กำหนด…

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #6/67

Jan 16, 25671 min read

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #6/67 16 ม.ค. 2567 ตามที่ได้มีการออก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์…

โครงการซึ่งต้องจัดทำ EIA และ EHIA

Jan 9, 25672 min read

โครงการซึ่งต้องจัดทำ EIA และ EHIA 5 ม.ค. 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ออกประกาศ 2 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 มกราคม…

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #5/66

Jan 8, 25671 min read

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #5/66 8 ม.ค. 2567 ตามที่ได้มีการออก กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.…

แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงควบคุมอาคารเรื่องน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย

Jan 8, 25672 min read

แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงควบคุมอาคารเรื่องน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย 26 ธ.ค. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออก “กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522”…

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #4/66

Oct 27, 25661 min read

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #4/66 27 ต.ค. 2566 ตามที่ได้มีการออก 1) กฎกระทรวง กำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2566 2) กฎกระทรวง…

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #3/66

Oct 27, 25661 min read

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #3/66 27 ต.ค. 2566 ตามที่ได้มีการออก กฎกระทรวง กำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2566 ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม…

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #2/66

Sep 18, 25661 min read

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #2/66 15 ก.ย. 2566 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดทำต้นฉบับของ “เอกสารกฎหมายใช้บ่อย” เพื่อส่งโรงพิมพ์ ทำให้เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ชุด C3 ซึ่งควรจะเป็นเอกสารรหัส bcmr68e-64…

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคาร

Sep 8, 25664 min read

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคาร 6 ก.ย. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออก “กฎกระทรวงกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2566” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566…

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

Sep 1, 25662 min read

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 31 ส.ค. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออก “กฎกระทรวงกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2566” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566…

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดฐานรากและพื้นดินที่รองรับอาคาร

Sep 1, 25662 min read

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดฐานรากและพื้นดินที่รองรับอาคาร 31 ส.ค. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออก “กฎกระทรวงกำหนดฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร พ.ศ. 2566” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566…

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของโรงแรม

Aug 31, 25665 min read

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของโรงแรม 30 ส.ค. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออก “กฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประเกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2566” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566…

ปรับปรุงการกำหนดประเภทของโรงแรม

Aug 31, 25663 min read

ปรับปรุงการกำหนดประเภทของโรงแรม 30 ส.ค. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม ออก “กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม…

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ชะอำ หัวหิน

Jun 27, 25661 min read

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ชะอำ หัวหิน 23 มิ.ย. 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออก “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง…

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

Jun 22, 25663 min read

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 21 มิ.ย. 2566 สภาวิศวกรออกข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาต่างๆ รวม 7 ฉบับ สำหรับสาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม…

ขยายเวลากฎกระทรวงอาคารอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม และผ่อนผันการเปลี่ยนการใช้อาคาร

Jun 21, 25662 min read

ขยายเวลากฎกระทรวงอาคารอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม และผ่อนผันการเปลี่ยนการใช้อาคาร 20 มิ.ย. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออก “กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน…

อัปเดต กฎหมายใช้บ่อย 2566 #1/66

May 15, 25661 min read

อัปเดต กฎหมายใช้บ่อย 2566 #1/66 15 พ.ค. 2566 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดทำต้นฉบับของ “เอกสารกฎหมายใช้บ่อย” เพื่อส่งโรงพิมพ์ ทำให้เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ชุด A1 ซึ่งควรจะเป็นเอกสารรหัส bcmr55-63…

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เกาะสมุย เกาะพะงัน

May 11, 25661 min read

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เกาะสมุย เกาะพะงัน 24 เม.ย. 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออก “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต…