ข่าวกฎหมาย

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #6/67

Jan 16, 25671 min read

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #6/67 16 ม.ค. 2567 ตามที่ได้มีการออก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์…

โครงการซึ่งต้องจัดทำ EIA และ EHIA

Jan 9, 25672 min read

โครงการซึ่งต้องจัดทำ EIA และ EHIA 5 ม.ค. 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ออกประกาศ 2 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 มกราคม…

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #5/66

Jan 8, 25671 min read

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #5/66 8 ม.ค. 2567 ตามที่ได้มีการออก กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.…

แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงควบคุมอาคารเรื่องน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย

Jan 8, 25672 min read

แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงควบคุมอาคารเรื่องน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย 26 ธ.ค. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออก “กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522”…

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #4/66

Oct 27, 25661 min read

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #4/66 27 ต.ค. 2566 ตามที่ได้มีการออก 1) กฎกระทรวง กำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2566 2) กฎกระทรวง…

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #3/66

Oct 27, 25661 min read

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #3/66 27 ต.ค. 2566 ตามที่ได้มีการออก กฎกระทรวง กำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2566 ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม…

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #2/66

Sep 18, 25661 min read

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #2/66 15 ก.ย. 2566 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดทำต้นฉบับของ “เอกสารกฎหมายใช้บ่อย” เพื่อส่งโรงพิมพ์ ทำให้เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ชุด C3 ซึ่งควรจะเป็นเอกสารรหัส bcmr68e-64…

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคาร

Sep 8, 25664 min read

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคาร 6 ก.ย. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออก “กฎกระทรวงกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2566” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566…

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

Sep 1, 25662 min read

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 31 ส.ค. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออก “กฎกระทรวงกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2566” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566…

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดฐานรากและพื้นดินที่รองรับอาคาร

Sep 1, 25662 min read

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดฐานรากและพื้นดินที่รองรับอาคาร 31 ส.ค. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออก “กฎกระทรวงกำหนดฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร พ.ศ. 2566” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566…

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของโรงแรม

Aug 31, 25665 min read

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของโรงแรม 30 ส.ค. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออก “กฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประเกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2566” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566…

ปรับปรุงการกำหนดประเภทของโรงแรม

Aug 31, 25663 min read

ปรับปรุงการกำหนดประเภทของโรงแรม 30 ส.ค. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม ออก “กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม…

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ชะอำ หัวหิน

Jun 27, 25661 min read

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ชะอำ หัวหิน 23 มิ.ย. 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออก “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง…

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

Jun 22, 25663 min read

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 21 มิ.ย. 2566 สภาวิศวกรออกข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาต่างๆ รวม 7 ฉบับ สำหรับสาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม…

ขยายเวลากฎกระทรวงอาคารอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม และผ่อนผันการเปลี่ยนการใช้อาคาร

Jun 21, 25662 min read

ขยายเวลากฎกระทรวงอาคารอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม และผ่อนผันการเปลี่ยนการใช้อาคาร 20 มิ.ย. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออก “กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน…

อัปเดต กฎหมายใช้บ่อย 2566 #1/66

May 15, 25661 min read

อัปเดต กฎหมายใช้บ่อย 2566 #1/66 15 พ.ค. 2566 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดทำต้นฉบับของ “เอกสารกฎหมายใช้บ่อย” เพื่อส่งโรงพิมพ์ ทำให้เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ชุด A1 ซึ่งควรจะเป็นเอกสารรหัส bcmr55-63…

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เกาะสมุย เกาะพะงัน

May 11, 25661 min read

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เกาะสมุย เกาะพะงัน 24 เม.ย. 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออก “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต…

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พังงา กระบี่

Apr 13, 25661 min read

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พังงา กระบี่ 24 มี.ค. 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออก “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด…

ยกเลิกข้อบัญญัติ กทม. บริเวณห้ามก่อสร้างที่ล้าสมัย 11 ฉบับ

Apr 13, 25664 min read

ยกเลิกข้อบัญญัติ กทม. บริเวณห้ามก่อสร้างที่ล้าสมัย 11 ฉบับ 22 มี.ค. 2566 กรุงเทพมหานครออก “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566” เพื่อยกเลิก เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร…

ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาปนิก

Apr 13, 25665 min read

ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาปนิก 19 มี.ค. 2566 พระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20…