ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ชะอำ หัวหิน

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ชะอำ หัวหิน
23 มิ.ย. 2566

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออก “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2566” เพื่อขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเดิมจะครบกำหนดในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ให้ได้รับการขยายระยะเวลาการใช้บังคับต่อไปอีกสองปี คือจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2568

ดาวน์โหลด:
eqa\ma66-05.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn