สถิติจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกคงสถานะ

จำนวนสมาชิก (ส่วนกลาง)

8,460 ราย

สมาชิกภูมิภาค (ล้านนา)

878 ราย

สมาชิกภูมิภาค (อีสาน)

654 ราย

สมาชิกภูมิภาค (ทักษิณ)

869 ราย

สมาชิกภูมิภาค (คะวันออก)

368 ราย