สถิติจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกภูมิภาค

จำนวนสมาชิก (ส่วนกลาง)

7,346 ราย

สมาชิกภูมิภาค (ล้านนา)

828 ราย

สมาชิกภูมิภาค (อีสาน)

655 ราย

สมาชิกภูมิภาค (ทักษิณ)

775 ราย

สมาชิกภูมิภาค (คะวันออก)

249 ราย