สถิติจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกภูมิภาค

จำนวนสมาชิก (ส่วนกลาง)

7,217 ราย

สมาชิกภูมิภาค (ล้านนา)

834 ราย

สมาชิกภูมิภาค (อีสาน)

602 ราย

สมาชิกภูมิภาค (ทักษิณ)

839 ราย

สมาชิกภูมิภาค (คะวันออก)

277 ราย