การเข้าเป็นสมาชิก

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมให้แสดงความจำนงพร้อมด้วยใบสมัครและเอกสารแนบตามหลักฐานในหน้าใบสมัคร


สมาชิกสมทบ

1. คุณสมบัติ

1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นฐานพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร
1.2 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.3 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ในกรณีที่สมาคมเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับแต่วันพ้นโทษ และสมาคมเห็นสมควรยกเว้น
1.4 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน

2. เป็นนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม อยู่ในสถานศึกษาที่สภาสถาปนิก หรือสมาคมรับรองวิทยฐานะแล้ว หรือเป้นผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือ บุคคลที่เป็นตัวแทนของสำนักงานที่ให้บริการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมหรือสำนักงานที่ให้บริการเกี่ยวเนื่องด้านสถาปัตยกรรม


สมาชิกภาคี

1. เช่นเดียวกับสมชิกสมทบ.

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจบหลักสูตรการศึกษาอย่างต่ำปริญญาตรีหรือปริญญาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาที่สมาคมรับรองวิทยฐานะ และต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมภายใต้ความควบคุมของสถาปนิกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม


สมาชิกสามัญวิชาชีพ

1. เช่นเดียวกับสมชิกสมทบ และสมาชิกภาคี

2. เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติสถาปนิกในสาขาสถาปัตยกรรมหลัก และมิได้อยู่ในระวห่างการถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


สมาชิกกิตติมศักดิ์

ได้แก่บุคคลผู้มีอุปการะคุณเป็นพิเศษอย่างเด่นชัดต่อสมาคมหรือต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรมซึ่งคณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์


อัตราค่าสมัครสมาชิก

***งดเว้นการชำระค่าสมาชิก (ประเภทบุคคล)

ขยายระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563

***ประกาศเรื่อง การสมัครสมาชิกสมาคมฯโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ประเภทบุคคล)    

สมัครสมาชิก ON LINE

1.  ประเภท สามัญ ราย 5 ปี = 500.- บาท

2.  ประเภท ภาคี รายปี = 100.- บาท

3.  ประเภท สมทบรายปี

           บุคคลทั่วไป  =  500.-  บาท

           นักศึกษา      =  100.-  บาท

 

 4. ประเภท สำนักงานสถาปนิก(นิติบุคคล) ราย 2 ปี = 4,000.- บาท

 

         ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทุกประเภท

การชำระเงิน

1.    สมาชิกต่ออายุ ในการโอนเงิน ในบันทึกการจำ ให้ใส่ Code  011/2

2.    สมัครสมาชิกใหม่ ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ สมาคมฯ จะแจ้งกลับให้ผู้สมัครโอนเงินค่าสมัคร หลังจากได้รับและตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว และ

       การชำระเงินโอน ในบันทึกการจำ ให้ใส่ Code  011/1

3.      การโอนเงิน ในนาม  “ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ”  ธนาคารกรุงเทพ สาขา เหม่งจ๋าย  บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี  048-7-13826-5

ส่ง สลิปโอนเงิน ที่ E-mail  :   register@asa-member.com ;   asa.ratirat@gmail.com  หรือทาง โทรสาร 0-2319-6419

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน  ที่  โทร :   0-2319-6555  ต่อ 113


asa member On line ที่นี่

*หากท่านเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกฯ แล้ว กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อขอรับรหัสผ่านสำหรับใช้งานเว็บไซต์