สมัคร-ต่ออายุสมาชิกสมาคมฯ

การเข้าเป็นสมาชิก

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมให้แสดงความจำนงพร้อมด้วยใบสมัครและเอกสารแนบตามหลักฐานในหน้าใบสมัคร


สมาชิกสมทบ

1. คุณสมบัติ

1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นฐานพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร
1.2 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.3 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ในกรณีที่สมาคมเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับแต่วันพ้นโทษ และสมาคมเห็นสมควรยกเว้น
1.4 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน

2. เป็นนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม อยู่ในสถานศึกษาที่สภาสถาปนิก หรือสมาคมรับรองวิทยฐานะแล้ว หรือเป้นผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือ บุคคลที่เป็นตัวแทนของสำนักงานที่ให้บริการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมหรือสำนักงานที่ให้บริการเกี่ยวเนื่องด้านสถาปัตยกรรม


สมาชิกภาคี

1. เช่นเดียวกับสมชิกสมทบ.

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจบหลักสูตรการศึกษาอย่างต่ำปริญญาตรีหรือปริญญาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาที่สมาคมรับรองวิทยฐานะ และต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมภายใต้ความควบคุมของสถาปนิกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม


สมาชิกสามัญวิชาชีพ

1. เช่นเดียวกับสมชิกสมทบ และสมาชิกภาคี

2. เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติสถาปนิกในสาขาสถาปัตยกรรมหลัก และมิได้อยู่ในระวห่างการถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


สมาชิกกิตติมศักดิ์

ได้แก่บุคคลผู้มีอุปการะคุณเป็นพิเศษอย่างเด่นชัดต่อสมาคมหรือต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรมซึ่งคณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์อัตราค่าสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก ON LINE ได้ที่

Line official @asaline

1.  ประเภท สามัญ ราย 5 ปี = 500.- บาท

2.  ประเภท ภาคี รายปี = 100.- บาท

3.  ประเภท สมทบรายปี

           บุคคลทั่วไป  =  500.-  บาท

           นักศึกษา      =  100.-  บาท

 4. ประเภท สำนักงานสถาปนิก(นิติบุคคล) ราย 2 ปี = 4,000.- บาท

         ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทุกประเภท

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ได้ที่ Line official : @asaline | โทร 0-2319-6555  ต่อ 113 | อีเมล asa.ratirat@gmail.com


* หากท่านเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกฯ แล้ว กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อขอรับรหัสผ่านสำหรับใช้งานเว็บไซต์