ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

ฝ่ายสำนักงาน

กษมา วรรณศิลป์
ผู้จัดการสมาคมฯ
0-2319-6555 ต่อ 111
asa.kvanasilpa@gmail.com

ฝ่ายทะเบียน

รติรัตน์ จันทร
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
0-2319-6555 ต่อ 113
asa.ratirat@gmail.com

ฝ่ายสำนักงาน

นพมาส สมใจเพ็ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0-2319-6555 ต่อ 109
memberasa@gmail.com

ฝ่ายวิชาชีพ

สราวุธ กาญจนพิมาย
เจ้าหน้าที่วิชาชีพ
0-2319-6555 ต่อ 114
sarawut.aom@gmail.com

ฝ่ายทะเบียน

รติรัตน์ จันทร
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
0-2319-6555 ต่อ 113
asa.ratirat@gmail.com

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร

คุณามาศ เชื้ออารย์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร
0-2319-6555 ต่อ 201
asa.bric@gmail.com

ฝ่ายสำนักงาน/ภูมิภาค

เสรี มลุลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิคม และภูมิภาค
0-2319-6555 ต่อ 112
seree.asa@gmail.com

ฝ่ายวิชาการ

อนวัช พงศ์สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่วิชาการ/อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม
0-2319-6555 ต่อ 202
gio_anawach@hotmail.com

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ณิชาวีร์ สายทวี
เจ้าหน้าที่การเงิน
0-2319-6555 ต่อ 117
moonoy_a@hotmail.com

ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ

ณภัทร สักกามาตย์
เจ้าหน้าที่งานสถาปนิก/กิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ
0-2319-6555 ต่อ 203
asa.naputts@gmail.com

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ธีรรัตน์ แก้วใจกล้า
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/งานสถาปนิก
0-2319-6555 ต่อ 205
asa.theerarat@gmail.com

ฝ่ายสำนักงาน

สมควร นาโล
เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสาร
0-2319-6555
asaisaoffice@gmail.com

ฝ่ายสำนักงาน

ธนากร บุญแท่น
เจ้าหน้าที่รับส่งบุคคลากร
0-2319-6555
asaisaoffice@gmail.com

ฝ่ายวิชาชีพ

นวมินทร์ ตระบุตร
เจ้าหน้าฝ่ายวิชาชีพ
0-2319-6555 ต่อ 207
nawamin.asa@gmail.com