ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

ฝ่ายสำนักงาน

กษมา วรรณศิลป์
ผู้จัดการสมาคมฯ
0-2319-6555 ต่อ 111
asa.kvanasilpa@gmail.com

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ชลนเทพ สัตยะบัณฑิต
หัวหน้าบัญชี/การเงิน
0-2319-6555 ต่อ 115
asa.chonnathep@gmail.com

ฝ่ายสำนักงาน

นพมาส สมใจเพ็ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0-2319-6555 ต่อ 109
noppamas.s@asa.or.th

ฝ่ายวิชาชีพ

สราวุธ กาญจนพิมาย
เจ้าหน้าที่วิชาชีพ
0-2319-6555 ต่อ 114
sarawut.k@asa.or.th

ฝ่ายทะเบียน

รติรัตน์ จันทร
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
0-2319-6555 ต่อ 113
ratirat.j@asa.or.th

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร

คุณามาศ เชื้ออารย์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร
0-2319-6555 ต่อ 201
bric@asa.or.th

ฝ่ายสำนักงาน/ภูมิภาค

เสรี มลุลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ/ปฏิคม/ภูมิภาค
0-2319-6555 ต่อ 112
seree.m@asa.or.th

ฝ่ายวิชาการ

อนวัช พงศ์สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่วิชาการ
0-2319-6555 ต่อ 202
anawach.p@asa.or.th

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ณิชาวีร์ สายทวี
เจ้าหน้าที่การเงิน
0-2319-6555 ต่อ 117
moonoy_a@hotmail.com

ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ

ณภัทร สักกามาตย์
เจ้าหน้าที่งานสถาปนิก/กิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ
0-2319-6555 ต่อ 203
naputt.s@asa.or.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ธีรรัตน์ แก้วใจกล้า
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/งานสถาปนิก
0-2319-6555 ต่อ 205
theerarat.k@asa.or.th

ฝ่ายสำนักงาน

สมควร นาโล
เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสาร
0-2319-6555
asaisaoffice@gmail.com

ฝ่ายสำนักงาน

ธนากร บุญแท่น
เจ้าหน้าที่รับส่งบุคคลากร
0-2319-6555
feerbank@gmail.com

ฝ่ายวิชาชีพ

นวมินทร์ ตระบุตร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาชีพ
0-2319-6555 ต่อ 207
nawamin.t@asa.or.th

ฝ่ายต่างประเทศ

ลีน่า ดวงเกตุ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
0-2319-6555 ต่อ 206
foreignaffairs@asa.or.th

ฝ่ายภูมิภาค

นริศรา ปัญญา
เจ้าหน้าที่สถาปนิกล้านนา
053-114392
lanna@asa.or.th

ฝ่ายภูมิภาค

ภริษา จอมสุริยะ
เจ้าหน้าที่สถาปนิกทักษิณ
074-232377
thaksin@asa.or.th

ฝ่ายภูมิภาค

ศศิพร เพ็งรัศมี
เจ้าหน้าที่สถาปนิกทักษิณ
074-232377
thaksin@asa.or.th

ฝ่ายภูมิภาค

จุฑาทิพย์ ขันอาษา
เจ้าหน้าที่สถาปนิกอีสาน
044-370100
feerbank@gmail.com

ฝ่ายภูมิภาค

จิรปรียา เช้าโต
เจ้าหน้าที่สถาปนิกบูรพา
081-653-1351
burapa@asa.or.th

ฝ่ายสำนักงาน

จรีมาศ เทพมณฑา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0-2319-6555 ต่อ 119
info@asa.or.th, asa.documentindex@gmail.com

ฝ่ายบัญชี

ยศภัทร เสือสา
เจ้าหน้าที่บัญชี
02-319-555 ต่อ 116
asaacc@asa.or.th

ฝ่ายการเงิน

ศศิธร ไหยะโก
เจ้าหน้าที่การเงิน
02-319-555 ต่อ 118
asaacc@asa.or.th, hiyakos@gmail.com