ASA Channel

‘Publicity for the Project by Thai Architects’ 4th round 
ชวนผู้ได้รับรางวัลทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับรางวัล The Best และ Popular Vote จากหัวข้อ "Space & Form of Architecture" มาเล่าถึง แนวคิด กระบวนการทำงาน ที่มาของงานที่ได้รับรางวัล
.
ร่วมพูดคุยกับ
1. คุณอาซีซี ยีเจะแว จาก IN_T_AF  STUDIO
2. คุณเฉลิมชัย อาสายศ จาก บริษัท ส ถา ณสถาปนิก จำกัด
3. คุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร จาก ativich/studio( AATTN8A consortium)
4. คุณมนตรี พฤทธิไพฑูรย์ จาก Montreal Architekt Co.,Ltd
.
ดำเนินรายการ โดย
1. อาจารย์สาโรช พระวงค์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
#ASATalkSeries #Thai_Architect #Space_and_Form

‘Publicity for the Project by Thai Architects’ 4th round
ชวนผู้ได้รับรางวัลทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับรางวัล The Best และ Popular Vote จากหัวข้อ "Space & Form of Architecture" มาเล่าถึง แนวคิด กระบวนการทำงาน ที่มาของงานที่ได้รับรางวัล
.
ร่วมพูดคุยกับ
1. คุณอาซีซี ยีเจะแว จาก IN_T_AF STUDIO
2. คุณเฉลิมชัย อาสายศ จาก บริษัท ส ถา ณสถาปนิก จำกัด
3. คุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร จาก ativich/studio( AATTN8A consortium)
4. คุณมนตรี พฤทธิไพฑูรย์ จาก Montreal Architekt Co.,Ltd
.
ดำเนินรายการ โดย
1. อาจารย์สาโรช พระวงค์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
#ASATalkSeries #Thai_Architect #Space_and_Form

14 0

YouTube Video VVVvbkE1Q1NuNG56bXpyVk01d0dTaUp3LlE5cFdWYkNMX3Vr

LIVE: Space & Form of Architecture

301 views 13 กรกฎาคม 2024 12:31

‘Publicity for the Project by Thai Architects’ 4th round
ชวนผู้ได้รับรางวัลทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับรางวัล The Best และ Popular Vote จากหัวข้อ "Space & Form of Architecture" มาเล่าถึง แนวคิด กระบวนการทำงาน ที่มาของงานที่ได้รับรางวัล
.
ร่วมพูดคุยกับ
1. คุณอาซีซี ยีเจะแว จาก IN_T_AF STUDIO
2. คุณเฉลิมชัย อาสายศ จาก บริษัท ส ถา ณสถาปนิก จำกัด
3. คุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร จาก ativich/studio( AATTN8A consortium)
4. คุณมนตรี พฤทธิไพฑูรย์ จาก Montreal Architekt Co.,Ltd
.
ดำเนินรายการ โดย
1. อาจารย์สาโรช พระวงค์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
#ASATalkSeries #Thai_Architect #Space_and_Form
...

นิทรรศการธีมงาน Collective Language - Asian Contemporary Architecture Exhibition
Principal Curator: เจอร์รี่ หง (Jenchieh Hung)
Executive Curator: นาดา อินทพันธ์
ถ่ายทอดอัตลักษณ์ร่วมทางภาษาสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียที่มีความหลากหลาย ผ่านตัวอย่างผลงานของ 12 สถาปนิก มีมิติทางภาษาที่เชื่อมโยงกัน แต่อาจมีวัตถุประสงค์การสื่อสารที่แตกต่าง โดยทางภัณฑารักษ์ถอดการแบ่งกลุ่มภาษาร่วมออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
SHADING
กลุ่มภาษาสถาปัตยกรรมที่มีองค์ประกอบหลักสะท้อนถึงเรื่องสภาพเศรษฐกิจ บริบทของเมือง สภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน ซึ่งมีอิทธิพลแตกต่างกันไป สถาปัตยกรรมจึงมีส่วนช่วยปรับตัวให้ผู้ใช้อาคารเข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อสารผ่านหน้ากากอาคาร (SCREEN) ระบบควบคุมการหมุนเวียนการควบคุมอากาศ (THERMAL COMFORT) สร้างระบบนิเวศโอบอุ้มเพื่อปรับสภาพสิ่งมีชีวิตภายในให้เข้ากับของอาคาร (FOSTERING RESILIENCE) และสามารถอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงภายนอกจนเกิดภาวะอยู่สบาย
▪️Lilava Lalbhai Library ออกแบบโดย RMA Architects ผลงานจากประเทศอินเดีย สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2017
▪️Nurse Dormitory Chulalongkorn Memorial Hospital ออกแบบโดย Plan Architect ผลงานจากประเทศไทย สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2021
▪️Kampung Admiralty ออกแบบโดย WOHA ผลงานจากประเทศสิงคโปร์ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2017
▪️Urban Farming Office ออกแบบโดย VTN Architects ผลงานจากประเทศเวียดนามสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2022
HUMANITY
กลุ่มภาษาสถาปัตยกรรมที่มีองค์ประกอบหลักสะท้อนถึงแนวความคิดภาพรวม และวัตถุประสงค์การใช้งานของพื้นที่สถาปัตยกรรมทํางานผ่านองค์ประกอบจากความนึกคิดของผู้ออกแบบ ด้วยการสร้างมาตรส่วน (SCALE) รูปทรง ทําให้เกิดการแบ่งขนาดของพื้นที่จนเกิดปริมาตร (VOLUME) และการใช้ผิวสัมผัสของวัสดุที่แตกต่างกัน (CONTRAST)กระตุ้นการรับรู้ของผู้ใช้พื้นที่ให้แยกแยะความแตกต่างระหว่างมิติพื้นที่ที่หลากหลาย
▪️The New Tsuruoka Cultural Hall ออกแบบโดย SANAA ผลงานจากประเทศญี่ปุ่ น สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2017
▪️Space K Seoul ออกแบบโดย Mass Studies ผลงานจากประเทศเกาหลีใต้ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2020
▪️Machine House ออกแบบโดย Small Project ผลงานจากประเทศมาเลเซีย สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2019
▪️Santani Wellness Resort and Spa ออกแบบโดย Thisara Thanapathy Architects ผลงานจากประเทศศรีลังกา สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2016
RITUAL
กลุ่มภาษาสถาปัตยกรรมที่มีองค์ประกอบหลักสะท้อนถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ ศูนย์รวมทางจิตใจของกลุ่มคน ซึ่งมีส่วนสัมผัสได้และไม่ได้ บทบาทของสถาปัตยกรรมจึงลึกซึ้งถึงการเชื่อมรูปแบบความสัมพันธ์ทางนามธรรมกับผู้คนในรูปแบบกายภาพ ด้วยการหยิบยกมูลค่าทางวัฒนธรรม (LEGACY) ของท้องถิ่นทั้งเทคนิค วัตถุ รูปทรง ทําปฏิกิริยากับเวลาและธรรมชาติ (TIME AND NATURE) โดยใช้พื้นที่ซึ่งจํากัดและบีบคั้นความรู้สึกด้วยขนาด (OVERSCALE)ล้อมกรอบภาษาที่ไร้ตัวตนอยู่ในภาวะที่ผู้ใช้อาคารจับต้องได้
▪️Jingdezhen Imperial Kiln Museum ออกแบบโดย Studio Zhu Pei ผลงานจากประเทศจีน สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2020
▪️Bait Ur Rouf Jame Mosque ออกแบบโดย Marina Tabassum Architects ผลงานจากประเทศบังกลาเทศ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2012
▪️Tubaba Mosque ออกแบบโดย andramatin ผลงานจากประเทศอินโดนีเซีย สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ. 2017
▪️100 Walls Church ออกแบบโดย CAZA ผลงานจากประเทศฟิลิปปินส์ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2013

นิทรรศการธีมงาน Collective Language - Asian Contemporary Architecture Exhibition
Principal Curator: เจอร์รี่ หง (Jenchieh Hung)
Executive Curator: นาดา อินทพันธ์

ถ่ายทอดอัตลักษณ์ร่วมทางภาษาสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียที่มีความหลากหลาย ผ่านตัวอย่างผลงานของ 12 สถาปนิก มีมิติทางภาษาที่เชื่อมโยงกัน แต่อาจมีวัตถุประสงค์การสื่อสารที่แตกต่าง โดยทางภัณฑารักษ์ถอดการแบ่งกลุ่มภาษาร่วมออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

SHADING
กลุ่มภาษาสถาปัตยกรรมที่มีองค์ประกอบหลักสะท้อนถึงเรื่องสภาพเศรษฐกิจ บริบทของเมือง สภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน ซึ่งมีอิทธิพลแตกต่างกันไป สถาปัตยกรรมจึงมีส่วนช่วยปรับตัวให้ผู้ใช้อาคารเข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อสารผ่านหน้ากากอาคาร (SCREEN) ระบบควบคุมการหมุนเวียนการควบคุมอากาศ (THERMAL COMFORT) สร้างระบบนิเวศโอบอุ้มเพื่อปรับสภาพสิ่งมีชีวิตภายในให้เข้ากับของอาคาร (FOSTERING RESILIENCE) และสามารถอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงภายนอกจนเกิดภาวะอยู่สบาย

▪️Lilava Lalbhai Library ออกแบบโดย RMA Architects ผลงานจากประเทศอินเดีย สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2017
▪️Nurse Dormitory Chulalongkorn Memorial Hospital ออกแบบโดย Plan Architect ผลงานจากประเทศไทย สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2021
▪️Kampung Admiralty ออกแบบโดย WOHA ผลงานจากประเทศสิงคโปร์ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2017
▪️Urban Farming Office ออกแบบโดย VTN Architects ผลงานจากประเทศเวียดนามสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2022

HUMANITY
กลุ่มภาษาสถาปัตยกรรมที่มีองค์ประกอบหลักสะท้อนถึงแนวความคิดภาพรวม และวัตถุประสงค์การใช้งานของพื้นที่สถาปัตยกรรมทํางานผ่านองค์ประกอบจากความนึกคิดของผู้ออกแบบ ด้วยการสร้างมาตรส่วน (SCALE) รูปทรง ทําให้เกิดการแบ่งขนาดของพื้นที่จนเกิดปริมาตร (VOLUME) และการใช้ผิวสัมผัสของวัสดุที่แตกต่างกัน (CONTRAST)กระตุ้นการรับรู้ของผู้ใช้พื้นที่ให้แยกแยะความแตกต่างระหว่างมิติพื้นที่ที่หลากหลาย

▪️The New Tsuruoka Cultural Hall ออกแบบโดย SANAA ผลงานจากประเทศญี่ปุ่ น สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2017
▪️Space K Seoul ออกแบบโดย Mass Studies ผลงานจากประเทศเกาหลีใต้ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2020
▪️Machine House ออกแบบโดย Small Project ผลงานจากประเทศมาเลเซีย สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2019
▪️Santani Wellness Resort and Spa ออกแบบโดย Thisara Thanapathy Architects ผลงานจากประเทศศรีลังกา สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2016

RITUAL
กลุ่มภาษาสถาปัตยกรรมที่มีองค์ประกอบหลักสะท้อนถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ ศูนย์รวมทางจิตใจของกลุ่มคน ซึ่งมีส่วนสัมผัสได้และไม่ได้ บทบาทของสถาปัตยกรรมจึงลึกซึ้งถึงการเชื่อมรูปแบบความสัมพันธ์ทางนามธรรมกับผู้คนในรูปแบบกายภาพ ด้วยการหยิบยกมูลค่าทางวัฒนธรรม (LEGACY) ของท้องถิ่นทั้งเทคนิค วัตถุ รูปทรง ทําปฏิกิริยากับเวลาและธรรมชาติ (TIME AND NATURE) โดยใช้พื้นที่ซึ่งจํากัดและบีบคั้นความรู้สึกด้วยขนาด (OVERSCALE)ล้อมกรอบภาษาที่ไร้ตัวตนอยู่ในภาวะที่ผู้ใช้อาคารจับต้องได้

▪️Jingdezhen Imperial Kiln Museum ออกแบบโดย Studio Zhu Pei ผลงานจากประเทศจีน สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2020
▪️Bait Ur Rouf Jame Mosque ออกแบบโดย Marina Tabassum Architects ผลงานจากประเทศบังกลาเทศ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2012
▪️Tubaba Mosque ออกแบบโดย andramatin ผลงานจากประเทศอินโดนีเซีย สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ. 2017
▪️100 Walls Church ออกแบบโดย CAZA ผลงานจากประเทศฟิลิปปินส์ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2013

1 0

YouTube Video VVVvbkE1Q1NuNG56bXpyVk01d0dTaUp3LlhSWDBaMmpGbllV

The Architect'24 | Collective Language - Asian Contemporary Architecture Exhibition

129 views 25 มิถุนายน 2024 12:45

นิทรรศการธีมงาน Collective Language - Asian Contemporary Architecture Exhibition
Principal Curator: เจอร์รี่ หง (Jenchieh Hung)
Executive Curator: นาดา อินทพันธ์

ถ่ายทอดอัตลักษณ์ร่วมทางภาษาสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียที่มีความหลากหลาย ผ่านตัวอย่างผลงานของ 12 สถาปนิก มีมิติทางภาษาที่เชื่อมโยงกัน แต่อาจมีวัตถุประสงค์การสื่อสารที่แตกต่าง โดยทางภัณฑารักษ์ถอดการแบ่งกลุ่มภาษาร่วมออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

SHADING
กลุ่มภาษาสถาปัตยกรรมที่มีองค์ประกอบหลักสะท้อนถึงเรื่องสภาพเศรษฐกิจ บริบทของเมือง สภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน ซึ่งมีอิทธิพลแตกต่างกันไป สถาปัตยกรรมจึงมีส่วนช่วยปรับตัวให้ผู้ใช้อาคารเข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อสารผ่านหน้ากากอาคาร (SCREEN) ระบบควบคุมการหมุนเวียนการควบคุมอากาศ (THERMAL COMFORT) สร้างระบบนิเวศโอบอุ้มเพื่อปรับสภาพสิ่งมีชีวิตภายในให้เข้ากับของอาคาร (FOSTERING RESILIENCE) และสามารถอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงภายนอกจนเกิดภาวะอยู่สบาย

▪️Lilava Lalbhai Library ออกแบบโดย RMA Architects ผลงานจากประเทศอินเดีย สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2017
▪️Nurse Dormitory Chulalongkorn Memorial Hospital ออกแบบโดย Plan Architect ผลงานจากประเทศไทย สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2021
▪️Kampung Admiralty ออกแบบโดย WOHA ผลงานจากประเทศสิงคโปร์ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2017
▪️Urban Farming Office ออกแบบโดย VTN Architects ผลงานจากประเทศเวียดนามสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2022

HUMANITY
กลุ่มภาษาสถาปัตยกรรมที่มีองค์ประกอบหลักสะท้อนถึงแนวความคิดภาพรวม และวัตถุประสงค์การใช้งานของพื้นที่สถาปัตยกรรมทํางานผ่านองค์ประกอบจากความนึกคิดของผู้ออกแบบ ด้วยการสร้างมาตรส่วน (SCALE) รูปทรง ทําให้เกิดการแบ่งขนาดของพื้นที่จนเกิดปริมาตร (VOLUME) และการใช้ผิวสัมผัสของวัสดุที่แตกต่างกัน (CONTRAST)กระตุ้นการรับรู้ของผู้ใช้พื้นที่ให้แยกแยะความแตกต่างระหว่างมิติพื้นที่ที่หลากหลาย

▪️The New Tsuruoka Cultural Hall ออกแบบโดย SANAA ผลงานจากประเทศญี่ปุ่ น สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2017
▪️Space K Seoul ออกแบบโดย Mass Studies ผลงานจากประเทศเกาหลีใต้ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2020
▪️Machine House ออกแบบโดย Small Project ผลงานจากประเทศมาเลเซีย สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2019
▪️Santani Wellness Resort and Spa ออกแบบโดย Thisara Thanapathy Architects ผลงานจากประเทศศรีลังกา สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2016

RITUAL
กลุ่มภาษาสถาปัตยกรรมที่มีองค์ประกอบหลักสะท้อนถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ ศูนย์รวมทางจิตใจของกลุ่มคน ซึ่งมีส่วนสัมผัสได้และไม่ได้ บทบาทของสถาปัตยกรรมจึงลึกซึ้งถึงการเชื่อมรูปแบบความสัมพันธ์ทางนามธรรมกับผู้คนในรูปแบบกายภาพ ด้วยการหยิบยกมูลค่าทางวัฒนธรรม (LEGACY) ของท้องถิ่นทั้งเทคนิค วัตถุ รูปทรง ทําปฏิกิริยากับเวลาและธรรมชาติ (TIME AND NATURE) โดยใช้พื้นที่ซึ่งจํากัดและบีบคั้นความรู้สึกด้วยขนาด (OVERSCALE)ล้อมกรอบภาษาที่ไร้ตัวตนอยู่ในภาวะที่ผู้ใช้อาคารจับต้องได้

▪️Jingdezhen Imperial Kiln Museum ออกแบบโดย Studio Zhu Pei ผลงานจากประเทศจีน สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2020
▪️Bait Ur Rouf Jame Mosque ออกแบบโดย Marina Tabassum Architects ผลงานจากประเทศบังกลาเทศ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2012
▪️Tubaba Mosque ออกแบบโดย andramatin ผลงานจากประเทศอินโดนีเซีย สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ. 2017
▪️100 Walls Church ออกแบบโดย CAZA ผลงานจากประเทศฟิลิปปินส์ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2013
...

"Plat of Architecture" Publicity for the Project by Thai Architects’ 3rd round

232 views 22 มิถุนายน 2024 23:30

Publicity for the Project Talk #3 ร่วมพูดคุยกับผู้ได้รับรางวัล The Best และ Popular Vote จากหัวข้อ Plant of Architecture
มาร่วมกันฟังแนวคิด กระบวนการทำงาน ที่มาของงานที่ได้รับรางวัล พบกับ
1. คุณเผดิมเกียรติ สุขกันต์ : Studio Miti
2. คุณสุทธิศักดิ์ เลิศไตรรักษ์ : IDEALIST STUDIO
ดำเนินรายการ โดย
1. อาจารย์สาโรช พระวงค์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
#ASATalkSeries #Publicity_for_the_Project_by_Thai_Architects #ASATalk
...

พาย้อนชมบรรยากาศในงานสถาปนิก'67 'Collective Language : สัมผัส สถาปัตย์' !
.
ที่ปีนี้เน้นการรับรู้ผ่านผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสและเข้าใจงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่ไร้ขอบเขต และเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจตลอดระยะเวลา 90 ปีของการก่อตั้งสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่อยากให้เกิดความเคลื่อนไหวที่ดีในสังคม ผ่านงานแสดงนิทรรศการหลัก, นิทรรศการวิชาการ, นิทรรศการวิชาชีพ รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ในงานสถาปัตยกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมฯ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จากพื้นที่ทั้งหมดในงาน 5 โซนด้วยกัน
● Local
● Friends
● Global
● Family
● Community
.
#สถาปนิก67
#architect24
#collectivelanguage
#สัมผัสสถาปัตย์

พาย้อนชมบรรยากาศในงานสถาปนิก'67 'Collective Language : สัมผัส สถาปัตย์' !
.
ที่ปีนี้เน้นการรับรู้ผ่านผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสและเข้าใจงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่ไร้ขอบเขต และเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจตลอดระยะเวลา 90 ปีของการก่อตั้งสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่อยากให้เกิดความเคลื่อนไหวที่ดีในสังคม ผ่านงานแสดงนิทรรศการหลัก, นิทรรศการวิชาการ, นิทรรศการวิชาชีพ รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ในงานสถาปัตยกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมฯ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จากพื้นที่ทั้งหมดในงาน 5 โซนด้วยกัน
● Local
● Friends
● Global
● Family
● Community
.
#สถาปนิก67
#architect24
#collectivelanguage
#สัมผัสสถาปัตย์

2 0

YouTube Video VVVvbkE1Q1NuNG56bXpyVk01d0dTaUp3Li1VVDA4MG9jSGxB

Highlight the Architect'24 - Collective Language Exhibition

54 views 6 มิถุนายน 2024 23:20

พาย้อนชมบรรยากาศในงานสถาปนิก'67 'Collective Language : สัมผัส สถาปัตย์' !
.
ที่ปีนี้เน้นการรับรู้ผ่านผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสและเข้าใจงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่ไร้ขอบเขต และเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจตลอดระยะเวลา 90 ปีของการก่อตั้งสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่อยากให้เกิดความเคลื่อนไหวที่ดีในสังคม ผ่านงานแสดงนิทรรศการหลัก, นิทรรศการวิชาการ, นิทรรศการวิชาชีพ รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ในงานสถาปัตยกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมฯ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จากพื้นที่ทั้งหมดในงาน 5 โซนด้วยกัน
● Local
● Friends
● Global
● Family
● Community
.
#สถาปนิก67
#architect24
#collectivelanguage
#สัมผัสสถาปัตย์
...

The Architect'24 Highlight Seminars

50 views 5 มิถุนายน 2024 21:27

ไฮไลท์บรรยากาศกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ โดยสถาปนิกทั้งในประเทศและต่างประเทศในงานสถาปนิก'67 ที่ผ่านมา ทั้ง ASA International Forum, ASA Professional Seminar และ ASA Collective Experience นำเสนอมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน รวมทั้งสิ้น 26 กิจกรรม โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทั้งหมดกว่า 1,000 คน

#สถาปนิก67
#architect24
#collectivelanguage
#สัมผัสสถาปัตย์
#ASAInternationalForum
#ASAProfessionalSeminar
#CollectiveExperience
...

ASA Collective Experience - Out of the classroom education, practice, and thinking in architecture

95 views 4 มิถุนายน 2024 00:09

คุณเจอร์รี่ หง (Jenchieh Hung) สถาปนิกหลักและผู้ร่วมก่อตั้ง HAS design and research อาจารย์พิเศษประจำ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์และการวางผังเมือง มหาวิทยาลัยถงจี้ (Tongji University) ประเทศจีน และ ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกจากห้องสอนมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการเรียนการสอน และการต่อยอดทางความคิดในสถาปัตยกรรม ผ่านหัวข้อ “Out of classroom : education, practice, and thinking in architecture”

งานสถาปนิก'67 | ASA Collective Experience 2024
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 - 16.00 น.
...

ASA Collective Experience 2024 - Flavour Profile the Design, the Structure, the Details

24 views 3 มิถุนายน 2024 23:02

คุณแบรด ชื่นสมทรง สถาปนิก/ผู้ก่อตั้ง บริษัท Design QI ผู้รักการทำอาหารที่ควบตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 4 มาสเตอร์เชฟประเทศไทย ซีซัน 5 จะมาเสิร์ฟเมนูใหม่ที่เกิดจากการนำส่วนผสมขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมมาดัดแปลงเป็นอาหารจานพิเศษในกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสในงานสถาปนิก กับหัวข้อ ‘Flavour Profile : the design, the Structure the details’

งานสถาปนิก'67 | ASA Collective Experience 2024
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.30 - 13.30 น.
...

ASA Collective Experience 2024 - สถาปัตย์ พลัดเมือง

115 views 3 มิถุนายน 2024 22:23

คุณเผดิมเกียรติ สุขกันต์ จาก Studio Miti และคุณเอกภาพ ดวงแก้ว จาก EKAR Architects สองสถาปนิกชาวเหนือจะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจ และอะไรที่นำพาให้พวกเขาย้ายมาตั้งรกรากเปิดออฟฟิศในกรุง ผ่านห้วข้อ “สถาปัตย์ พลัดเมือง”

งานสถาปนิก'67 | ASA Collective Experience 2024
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 - 18.00 น.
...

ASA Collective Experience 2024 - Colourful Conversation Illustrator meets Storyteller

56 views 3 มิถุนายน 2024 22:04

คุณกวิน ศิริพานิช อดีตสถาปนิกผู้อยู่เบื้องหลังเพจ ‘นวล’ หมากวนๆ ที่เล่าเรื่องราวในสังคม และคุณธัชมาพรรณ จันทน์จำรัสแสง ศิลปินนักวาดภาพประกอบชาวไทยผู้เคยร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกมาแล้วมากมาย ทั้ง 2 มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจในหัวข้อ “Colourful Conversation : Ilustrator meets Storyteller”

งานสถาปนิก'67 | ASA Collective Experience 2024
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.30 - 13.30 น.
...