คณะกรรมการกองทุนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564-2566

นายสิน พงษ์หาญยุทธ

ประธานกรรมการกองทุน

รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน

กรรมการกองทุน

นายสมิตร โอบายะวาทย์

กรรมการกองทุน

นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส

กรรมการกองทุน

นายวิญญู วานิชศิริโรจน์

กรรมการกองทุน

นายชนะ สัมพลัง

กรรมการกองทุนและนายกสมาคมฯ

นายไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร

กรรมการกองทุนและเหรัญญิก

นายพิพัฒน์ รุจิราโสภณ

เลขาธิการ