คณะกรรมการกองทุนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566-2568

นายสิน พงษ์หาญยุทธ

ประธานกรรมการกองทุน

รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน

กรรมการกองทุน

นายสมิตร โอบายะวาทย์

กรรมการกองทุน

นายวิญญู วานิชศิริโรจน์

กรรมการกองทุน

ผศ.มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต

กรรมการกองทุน

นายชนะ สัมพลัง

กรรมการกองทุนและนายกสมาคมฯ

นายไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร

กรรมการกองทุนและเหรัญญิก

นายพิพัฒน์ รุจิราโสภณ

เลขาธิการ