ดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิก

1.          ใบสมัครและต่ออายุ สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อสอบถามได้ที่   0-2319-6555  ต่อ 113 หรือ asa.ratirat@gmail.com หรือ Line : asa.ratirat

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.           แบบฟอร์ม เปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเอกสาร ( ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อและสกุล โปรดแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล )

3.         แบบฟอร์มสมัครและต่ออายุสมาชิกประเภทสำนักงานนิติบุคคล ส่งเอกสาร การสมัครหรือต่ออายุสำนักงานสถาปนิก ทางไปรษณีย์ หรือ ส่งเอกสารที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 


มูลนิธิสถาปนิกสยาม

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิสถาปนิกสยาม