ดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิก

งดเว้นการชำระค่าสมัครสมาชิกประเภทบุคคล*

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2563

*ประกาศเรื่อง การสมัครสมาชิกสมาคมฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เฉพาะประเภทบุคคล)

 

1.          ใบสมัครสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ประเภทภาคี-สามัญ (สถาปัตยกรรมหลัก)

2.          ใบสมัครสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ สมทบ ( บุคคลทั่วไป )

3.          แบบฟอร์ม ต่ออายุสมาชิก ประเภท บุคคล

ติดต่อสอบถามได้ที่   0-2319-6555  ต่อ 113 หรือ asa.ratirat@gmail.com

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.           แบบฟอร์ม เปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเอกสาร ( ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อและสกุล โปรดแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล )

5.         แบบฟอร์มสมัครและต่ออายุสมาชิกประเภทสำนักงานนิติบุคคล

ส่งเอกสาร การสมัครหรือต่ออายุสำนักงานสถาปนิก ทางไปรษณีย์ หรือ ส่งเอกสารที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 


มูลนิธิสถาปนิกสยาม

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิสถาปนิกสยาม

Attachments