ดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิก

งดเว้นการชำระค่าสมัครสมาชิกประเภทบุคคล*

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563

*ประกาศเรื่อง การสมัครสมาชิกสมาคมฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เฉพาะประเภทบุคคล)

 

1. ใบสมัครสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ประเภทภาคี-สามัญ (สถาปัตยกรรมหลัก)

2 ใบสมัครสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ สมทบ ( บุคคลทั่วไป )

3.  แบบฟอร์ม ต่ออายุสมาชิก ประเภท บุคคล   

………………………

4    แบบฟอร์ม เปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเอกสาร ( ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อและสกุล โปรดแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล )

5   แบบฟอร์ม ต่ออายุ และขึ้นทะเบียนใหม่ ประเภทสำนักงานสถาปนิก (นิติบุคคล)