ขยายเวลากฎกระทรวงอาคารอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม และผ่อนผันการเปลี่ยนการใช้อาคาร

ขยายเวลากฎกระทรวงอาคารอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม และผ่อนผันการเปลี่ยนการใช้อาคาร
20 มิ.ย. 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออก “กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทอื่น มีระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้ได้รับใบรับรองการดัดแปลงอาคารหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมได้ เพิ่มอีก 1 ปี และกำหนดหลักเกณฑ์ให้อาคารที่มีการบริการห้องพักมาก่อนสามารถขอเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมได้

ตามที่กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ได้ต่ออายุการใช้บังคับกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ออกไปอีก 3 ปี ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2567 สำหรับกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 นี้ได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีก 1 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 18 สิงหาคม 2568

นอกจากการขยายระยะเวลาการใช้บังคับแล้ว กฎกระทรวงฉบับนี้ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเป็นการผ่อนผันสำหรับอาคารที่ใช้สำหรับให้บริการห้องพักอยู่แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงฯ 2559 ใช้บังคับ ให้สามารถยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมได้โดยไม่จำเป็นต้องดัดแปลงอาคารก่อน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจะต้องยื่นหลักฐานที่แสดงว่าเป็นอาคารที่ใช้สำหรับให้บริการห้องพักอยู่ก่อน เช่น การลงโฆษณาทางเว็บไซต์ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หลักฐานการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น และอาคารที่จะขอเปลี่ยนการใช้ต้องมีลักษณะต่างๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับที่ว่างของอาคาร ช่องทางเดินภายในอาคาร ความกว้างของบันได แนวอาคาร ระยะดิ่งของอาคาร ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนนหรือที่สาธารณะ และที่จอดรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด

ดาวน์โหลดกฎกระทรวง cba\mr\mr66(04)-70d.pdf

 

ข่าว: ขยายเวลาดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม

Facebook
Twitter
LinkedIn