ขยายเวลาดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม

ขยายเวลาดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม
6 ส.ค. 2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการรควบคุมอาคารออก “กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทอื่น มีระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้ได้รับใบรับรองการดัดแปลงอาคารหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ออกไปอีก 3 ปี

เดิมตามกฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 นั้นกำหนดให้กฎกระทรวงฉบับนี้มีระยะเวลาให้ใช้บังคับ 5 ปี และกำหนดให้ในกรณีมีการดัดแปลงอาคารก่อนการขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ภายใน 18 ส.ค. 2561 ต่อมามีการแก้ไขโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการออกไปอีก 3 ปี เป็นภายในวันที่ 18 ส.ค. 2564

การแก้ไขโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ในคราวนี้ทำให้กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 มีอายุใช้บังคับต่อไปอีก 3 ปี และอาคารที่จะต้องมีการดัดแปลงอาคารได้รับการขยายระยะเวลาในการดำเนินการออกไปอีก 3 ปีเช่นกัน กล่าวคือต้องได้รับใบรับรองการดัดแปลงอาคารหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรม แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2567

ดาวน์โหลดกฎกระทรวง

ข่าว: คสช.ใช้มาตรา 44 คลายล็อกอนุญาตโรงแรม
ข่าว: ขยายเวลาดัดแปลงอาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม
ข่าว: กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม

Facebook
Twitter
LinkedIn