แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงควบคุมอาคารเรื่องน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย

แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงควบคุมอาคารเรื่องน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย
26 ธ.ค. 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออก “กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567

กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538)ฯ ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบการระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ให้ระบบการระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล และประกอบกับที่ในปัจจุบันรัฐจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนมากขึ้น จึงปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดภาระให้แก่เจ้าของอาคารและเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของรัฐเพิ่มขึ้น

มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสองประเด็น ในส่วนที่เกี่ยวกับน้ำทิ้งจากอาคารซึ่งได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งสำหรับอาคารประเภทต่างๆ ไว้ ตามข้อ 4 ได้เพิ่มข้อยกเว้นสำหรับน้ำทิ้งที่จัดส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่หน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งดังกล่าว แต่ต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด

อีกส่วนหนึ่ง เป็นการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียในการก่อสร้งหรือดัดแปลงอาคารประเภท ง (ดูรายละเอียดการกำหนดประเภทอาคารในข้อ 3 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 44ฯ) และอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือบ้านแฝด ซึ่งเดิมกำหนดให้ประกอบด้วยบ่อเกรอะและบ่อซึม แก้ไขให้ต้องประกอบด้วย (1) ส่วนเกรอะ (เพื่อแยกกากและไขมันที่ปนอยู่ในน้ำเสีย) และ (2) ส่วนบำบัด (เพื่อแยกกากและไขมันส่วนที่เหลือและบำบัด) ส่วนหลักเกณฑ์รายละเอียดให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศดังกล่าวออกมาใช้บังคับ ให้ใช้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้เดิมสำหรับอาคารประเภท ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีการจัดทำร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนี้เตรียมไว้แล้วและอยู่ในระหว่างการพิจารณา จึงคาดว่า จะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการบำบัดน้ำเสียของอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด และอาคารประเภท ง ออกมาใช้บังคับในเวลาไม่นานจากนี้ ซึ่งจะมีการกำหนดรายละเอียดสำหรับการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ในด้านรูปแบบของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาตรใช้งานขั้นต่ำในแต่ละส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย และคุณลักษณะด้านความมั่นคงแข็งแรงของระบบบำบัดน้ำเสีย

ดาวน์โหลด: cba\mr\mr66-71.pdf

 

Facebook
Twitter
LinkedIn