ข่าวกฎหมาย

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต

Apr 13, 25661 min read

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต 6 ธ.ค. 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออก “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565” เพื่อขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต…

ปรับหลักเกณฑ์คะแนนในการเลื่อนระดับ

Apr 13, 25664 min read

ปรับหลักเกณฑ์คะแนนในการเลื่อนระดับ 8 ธ.ค. 2565 สภาสถาปนิกออกข้อบังคับสภาสถาปนิก 2 ฉบับที่ผ่านการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ได้แก่ (1)…

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #7/65

Apr 13, 25661 min read

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #7/65 15 พ.ย. 2565 ตามที่ได้มีการออก “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565” เพื่อใช้บังคับแทน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 จึงขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไข เอกสารกฎหมายใช้บ่อย…

ข้อกำหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครฉบับใหม่

Apr 13, 25666 min read

ข้อกำหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ 15 พ.ย. 2565 คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครออก “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565” เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศํยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565…

ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

Sep 20, 25651 min read

ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 19 ก.ย. 2565 คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน ทั่วประเทศ จากอัตราเดิม 310-336 บาท (1 ม.ค. 2563) เป็น 328-354 บาท…