ข่าวกฎหมาย

แก้ไขเพิ่มเติมผังเมืองรวมเมืองลพบุรี

Oct 7, 25642 min read

แก้ไขเพิ่มเติมผังเมืองรวมเมืองลพบุรี 30 ก.ย. 2564 เทศบาลตำบลกกโก และเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ออก “เทศบัญญัติตำบลกกโก เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2564” และ “เทศบัญญัติตำบลถนนใหญ่ เรื่อง…

ปูนซีเมนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

Sep 20, 25641 min read

ปูนซีเมนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 16 ก.ย. 2564 กระทรวงอุตสาหกรรมออก “กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564” และ “กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กันยายน…

กรมโยธาฯตอบข้อหารือกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารฯ (2)

Sep 15, 256415 min read

กรมโยธาฯตอบข้อหารือกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารฯ (2) 15 ก.ค. 2564 ปรับปรุง 15 ก.ย. 2564 ตามที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 โดย…

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

Sep 13, 25644 min read

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย 6 ก.ย. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก “กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศ…

แก้ไขเพิ่มเติมผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่

Aug 20, 25643 min read

แก้ไขเพิ่มเติมผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2564 กระทรวงมหาดไทย ออก “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2564” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564…

กฎกระทรวงการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า

Aug 20, 25644 min read

กฎกระทรวงการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า 13 ส.ค. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก “กฎกระทรวงการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า พ.ศ. 2564” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เพื่อกำหนดให้กระเช้าไฟฟ้าเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ…

ขยายเวลาดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม

Aug 9, 25642 min read

ขยายเวลาดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม 6 ส.ค. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการรควบคุมอาคารออก “กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564…

สภาสถาปนิกออกระเบียบใบอนุญาตระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ

Jul 6, 25643 min read

สภาสถาปนิกออกระเบียบใบอนุญาตระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ 5 ก.ค. 2564 ตามที่สภาสถาปนิกได้ออก ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบต่ออนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561…

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #5/64

Jun 24, 25641 min read

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #5/64 24 มิ.ย. 2564 ตามที่ได้มีการออก กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.…

คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระปี 2564-2567

Jun 23, 25642 min read

คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระปี 2564-2567 23 มิ.ย. 2564 ตามที่สภาสถาปนิกได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน…

ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงควบคุมอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ

Jun 7, 25643 min read

ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงควบคุมอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 4 มิ.ย. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก “กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4…

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร

Jun 7, 25642 min read

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร 4 มิ.ย. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก “กฎกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4…

ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก

May 24, 25642 min read

ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก 18 พ.ค. 2564 สภาสถาปนิกออก  ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ที่ผ่านการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18…

กรมโยธาฯตอบข้อหารือกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารฯ

May 12, 25643 min read

กรมโยธาฯตอบข้อหารือกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารฯ 10 พ.ค. 2564 ตามที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 โดย กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564…

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สุราษฎร์ธานี

Apr 29, 25641 min read

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สุราษฎร์ธานี 20 เม.ย. 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออก “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ…

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #4/64

Apr 1, 25641 min read

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #4/64 1 เม.ย. 2564 ตามที่ได้มีการออกกฎกระทรวงหลายฉบับ ได้แก่ – กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.…

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กระบี่ พังงา

Mar 29, 25641 min read

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กระบี่ พังงา 26 มี.ค. 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออก “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง…

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดเรื่องการขออนุญาต

Mar 22, 25645 min read

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดเรื่องการขออนุญาต 19 มี.ค. 2564 กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงควบคุมอาคารฉบับใหม่สองฉบับซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ “กฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564” และ…

หลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละระดับ ฯลฯ

Mar 22, 25645 min read

หลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละระดับ ฯลฯ 18 มี.ค. 2564 สภาสถาปนิกออกข้อบังคับสภาสถาปนิก 3 ฉบับที่ผ่านการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้แก่…

พรบ.เวนคืน มาตรา 34 ขัดรัฐธรรมนูญ

Mar 22, 25644 min read

พรบ.เวนคืน มาตรา 34 ขัดรัฐธรรมนูญ 15 มี.ค. 2564 ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่คำวินิจฉัยที่ 2/2564 เรื่องพิจารณาที่ 17/2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564…