คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระปี 2564-2567

คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระปี 2564-2567
23 มิ.ย. 2564

ตามที่สภาสถาปนิกได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 ได้ประกาศผลการตรวจนับคะแนน และแจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิกอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564

ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญสภาสถาปนิกในการนับคะแนนเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ได้แก่ (สถ = สถาปัตยกรรมหลัก, สผ = สถาปัตยกรรมผังเมือง, ภส = ภูมิสถาปัตยกรรม, สน = สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์)

กรรมการสภาสถาปนิก ตามมาตรา 24(1) (มิได้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา) จำนวน 10 คน
1. นายประภากร วทานยกุล (สถ)
2. นายประเสริฐ ศักดิ์ธนากุล (สผ)
3. นายเลิศฤทธิ์ นิธิไชโย (ภส)
4. นายชาญณรงค์ แก่นทอง (สน)
5. นางสาวกาญจน์ นทีวุฒิกุล (สน)
6. นายวิวัฒน์ จิตนวล (สถ)
7. นางเมธินี สุวรรณะบุณย์ (สน)
8. นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส (สถ)
9. นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ (สถ)
10. นายประกิต พนานุรัตน์ (สถ)

กรรมการสภาสถาปนิก ตามมาตรา 24(2) (ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา) 5 คน
1. นางไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ (สถ)
2. นายสมพล ดำรงเสถียร (สผ)
3. นายรุจิโรจน์ อนามบุตร (ภส)
4. นายชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ (สน)
5. นายวิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์ (สถ)

ในขั้นตอนต่อไป ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งต้องรายงานตัวภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง หากไม่ไปรายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์และให้เลื่อนผู้สมัครที่ได้รับคะแนนลำดับถัดไปขึ้นแทน ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็น สามารถแจ้งให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาดังกล่าว และไปรายงานตัวภายหลังแต่ต้องภายใน 15 วัน

ส่วนกรรมการอีก 5 ท่าน จะเป็นกรรมการซึ่งกระทรวงมหาดไทยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อใดที่มีกรรมการสภาสถาปนิกชุดใหม่ครบ 20 คนแล้ว วาระการดำรงตำแหน่งจะเริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการภายใน 30 วัน โดยจะถือวันดังกล่าวเป็นวันเริ่มวาระของกรรมการสภาสถาปนิกชุดใหม่ ซึ่งคาดว่าในวันนั้นจะมีการเลือกผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาปนิก อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาสถาปนิกคนที่สอง

ดาวน์โหลด: ประกาศผลเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก2564.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn