ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก

ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก
18 พ.ค. 2564

สภาสถาปนิกออก  ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ที่ผ่านการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ข้อบังคับสภาสถาปนิกฉบับนี้เป็นการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก พ.ศ. 2544 มีเนื้อหาพอสรุปได้ดังนี้

1. ปรับปรุงคุณสมบัติของสมาชิกในส่วนของโรคที่ต้องห้ามเพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยโรคที่ต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก พ.ศ. 2564 ที่ออกใช้บังคับแล้วเมื่อ 18 มีนาคม 2564

2. ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกวิสามัญเฉพาะกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทย จากเดิมที่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่สภาสถาปนิกรับรอง เป็น ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ คือ เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาในวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ไม่กำหนดว่า “ที่สภาสถาปนิกรับรอง”) หรือ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี ซึ่งการปรับปรุงในประเด็นนี้ เหมือนเป็นการเปิดประตูให้กว้างขึ้นในการรับสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของสภาสถาปนิก เพื่อให้สามารถเข้าสู่วิชาชีพโดยขอรับใบอนุญาตระดับภาคีสถาปนิกพิเศษได้ต่อไป ส่วนข้อกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ นั้น ก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องและคงจะได้มีการออกระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพื่อกำหนดรายละเอียดในการออกใบอนุญาตระดับภาคีสถาปนิกพิเศษต่อไป

3. ปรับปรุงขั้นตอนในการสมัครเป็นสมาชิกให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ได้แก่ ผู้สมัครที่จบการศึกษาในคุณวุฒิที่สภาสถาปนิกรับรอง หากสถาบันการศึกษาได้แจ้งชื่อว่าเป็นผู้จบการศึกษามายังสภาสถาปนิกแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องมีการรรับรองโดยสมาชิกสามัญ และเมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว เลขาธิการสภาสถาปนิกสามารถดำเนินการจดทะเบียนและออกบัตรสมาชิกให้แก่ผู้สมัครได้โดยไม่ต้องรอให้ผ่านขั้นตอนของการปิดประกาศ 15 วันเพื่อให้บุคคลอื่นยื่นคำคัดค้าน และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการสภาสถาปนิกเสียก่อน เนื่องจากถือว่ามีการกลั่นกรองตรวจสอบมาจากสถาบันการศึกษาแล้ว

ดาวน์โหลด: aa\cr64(02)-04.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn