อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2565

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2565
13 ธ.ค. 2564

รัฐบาลรับสนองพระบรมราชโองการ ตรา “พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564” ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดอัตราภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะให้ใช้สำหรับการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

อัตราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ กำหนดตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
(2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
(ก) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(ข) สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(ค) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตาม (ก) และ (ข)
(3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (1) หรือ (2)
(4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

สำหรับอัตราสำหรับแต่ละประเภทยังแยกตามมูลค่าของฐานภาษีด้วย ตัวอย่างเช่น สำหรับประเภท (2) (ก) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แยกเป็น
1) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 25 ล้านบาท ให้ใช้อัตราร้อยละ 0.03
2) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ใช้อัตราร้อยละ 0.05
3) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราร้อยละ 0.1

อัตราที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ทั้งหมดเป็นอัตราเท่าเดิมที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ให้ใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสองปีแรกของการจัดเก็บ (2563-2564) แต่ต่อมามีการลดภาษีลงในหลายประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการระบาดของโรคโควิด-19

ดาวน์โหลด: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/084/T_0001.PDF

Facebook
Twitter
LinkedIn