กำหนดแบบหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบการก่อสร้าง

กำหนดแบบหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบการก่อสร้าง
7 ต.ค. 2564

กรุงเทพมหานครออก “ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดแบบหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร” ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564

ประกาศกรุงเทพมหานครฉบับนี้ได้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ ป.280/2535 เรื่อง กำหนดแบบหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แบบใบรับแจ้ง และแบบหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ลงวันที่ 3 กันยายน 2535 ประกาศฯฉบับที่ถูกยกเลิกนี้ ได้กำหนดแบบ กทม.๑ ถึง กทม.๖ ซึ่งเป็นแบบที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ที่ใช้สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจุบันไม่ได้ถูกใช้แล้วเนื่องจากในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ได้ปรับปรุงมาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี ซึ่งบัญญัติให้แบบเพื่อใช้ในการดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกำหนด และต่อมาได้มี ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง กำหนดแบบที่ใช้ในการดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรีฯ พ.ศ. 2558 กำหนดแบบเหล่านี้ไว้บางส่วน ประกอบกับแบบหนังสือที่กำหนดโดย กฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหน้งสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564

ปัจจุบัน แบบที่ใช้แทน แบบ กทม.๑ (ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน) คือ แบบ ยผ.๑, แบบ กทม.๒ (เคลื่อนย้าย) ไม่มีผลเนื่องจากมาตรา 39 ทวิที่ปรับปรุงแก้ไขไม่ครอบคลุมถึงการเคลื่อนย้าย, แบบ กทม.๓ (เปลี่ยนการใช้) สามารถใช้ แบบ ข.๒, แบบ กทม.๕ (หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบฯ) ใช้แบบ ยผ.๒, และแบบ กทม.๖ (ใบรับหนังสือแจ้งฯ) คือ แบบ ยผ.๔

ส่วนแบบ กทม.๔ (แบบหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย) ตามกฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาตฯ พ.ศ. 2564 ไม่ได้กำหนดแบบสำหรับการนี้ไว้ แต่ได้กำหนดวิธีการไว้ใน กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตฯ พ.ศ. 2564 ว่า ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นหนังสือขอรับใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในประกาศกรุงเทพมหานครฉบับนี้ จึงกำหนดแบบหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารขึ้นใหม่ โดยแยกเป็น 2 แบบสำหรับ 2 กรณี คือ
– แบบ ตส.๑ สำหรับกรณีได้รับใบอนุญาตตามแบบ อ.๑ แบบ อ.๒ หรือแบบ อ.๓
– แบบ ตส.๒ สำหรับกรณีได้รับใบรับแจ้งตามแบบ ยผ.๔

ดาวน์โหลด: cba\bm\ba64.pdf

 

Facebook
Twitter
LinkedIn