ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กระบี่ พังงา

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กระบี่ พังงา
26 มี.ค. 2564

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออก “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559” และ “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559” ทั้งสองฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา ตามลำดับ ซึ่งเดิมจะครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้ได้รับการขยายระยะเวลาการใช้บังคับต่อไปอีกสองปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 คือจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

 

ดาวน์โหลด:
eqa\ma64-02.pdf
eqa\ma64-03.pdf

 

Facebook
Twitter
LinkedIn