แก้ไขเพิ่มเติมผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่

แก้ไขเพิ่มเติมผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่
18 ส.ค. 2564

กระทรวงมหาดไทย ออก “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2564” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ที่ดินบางประเภท ตลอดจนปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

การแก้ไขเพิ่มเติมผังเมืองรวมนี้ ไม่ได้ออกเป็นกฎกระทรวงดังเช่นผังเมืองรวมอื่นๆ ที่เคยเป็นมาในอดีต เนื่องจากเป็นการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติใหม่คือพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกาศใช้ผังเมืองรวม (ดูข่าว สาระสำคัญ พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 ) จากเดิมที่ออกเป็นกฎกระทรวง มาเป็นการออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้วางและจัดทำ และประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ถือเป็นฉบับแรกที่ออกตามพระราชบัญญัติ 2562

การแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ถือเป็นการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ เป็นครั้งที่ 3 การแก้ไขในครั้งนี้โดยสรุปได้แก่

1. แก้ไขข้อกำหนดสำหรับที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ซึ่งในข้อ 8 วรรคสองกำหนดกิจการที่ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน และวรรคสามกำหนดข้อจำกัดความสูงของอาคารไว้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้มีพื้นที่ที่ได้รับการยกเว้น ดังนี้

1.1 ข้อ 8 วรรคสอง (6) ซึ่งเป็นการห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการโรงแรมซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ เพิ่มข้อกำหนดพื้นที่ที่ยกเว้น ตามรายละเอียดใน ข้อ 3 ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ

1.2 ข้อ 8 วรรคสอง (7) ซึ่งเป็นการห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการการอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ เพิ่มข้อกำหนดพื้นที่ที่ยกเว้น ตามรายละเอียดใน ข้อ 4 ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ

1.3 ข้อ 8 วรรคสอง (8) ซึ่งเป็นการห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า เพิ่มข้อกำหนดพื้นที่ที่ยกเว้น ตามรายละเอียดใน ข้อ 5 ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ

1.4 แก้ไขข้อกำหนดสำหรับที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น ซึ่งในข้อ 8 วรรคสาม ได้กำหนดความสูงของอาคารไม่เกิน 12 เมตร เพิ่มข้อกำหนดพื้นที่ที่ยกเว้น ตามรายละเอียดในข้อ 6 ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ

2. เพิ่มเติมข้อกำหนดเป็น ข้อ 20/1 ให้โรงงานที่ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงผังเมืองรวมปี 2555 มีผลใช้บังคับสามารถขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง หรือที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิม อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ให้ขยายได้ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานเดิม

3. ปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวง ที่กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ได้รับยกเว้นให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้ในที่ดินประเภทต่างๆ

ดาวน์โหลด: cpa\ma64-cm.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn