อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #4/64

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #4/64
1 เม.ย. 2564

ตามที่ได้มีการออกกฎกระทรวงหลายฉบับ ได้แก่
– กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2564 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารฯ พ.ศ. 2548
– กฎกระทรวงกําหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2564 เป็นการยกเลิก กฎกระทรวงกําหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารฯ พ.ศ. 2550
– กฎกระทรวงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2564 เป็นการยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

จึงขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไข เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ดังนี้: สารบัญ, ชุด A7, ชุด A11 และ ชุด C3

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อัพเดทเพื่อนำไปใส่แทนหน้าเดิมได้:
Content(Update_210319).pdf
a7_bcmr58e-64.pdf
a11_bcmr68b-64.pdf
c3_bcmr68e-64.pdf

 

Facebook
Twitter
LinkedIn