ปูนซีเมนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ปูนซีเมนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

16 ก.ย. 2564

กระทรวงอุตสาหกรรมออก “กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564” และ “กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เนื่องจากได้มีการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใหม่สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับ ประกาศเมื่อเดือนมกราคม 2564 โดยยกเลิกมาตรฐานเลขที่ มอก. 15 เล่ม 1-2555, มอก. 133-2556 และให้ใช้ มอก. 15-2562, มอก. 133-2562 แทน ตามลำดับ โดยให้มีผลเมื่อมีกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองต้องเป็นไปตามมาตรฐานออกใช้บังคับ ต่อมาได้มีการดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องครบถ้วนตามกฎหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว จึงออกกฎกระทรวงทั้งสองฉบับนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงการกำหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้ปรับปรุงใหม่ คือกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 15-2562 และ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 133-2562

Facebook
Twitter
LinkedIn