ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สุราษฎร์ธานี

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สุราษฎร์ธานี
20 เม.ย. 2564

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออก “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557” ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เพื่อขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเดิมจะครบกำหนดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ให้ได้รับการขยายระยะเวลาการใช้บังคับต่อไปอีกสองปี นับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คือจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

 

ดาวน์โหลด:
eqa\ma64-04.pdf

 

Facebook
Twitter
LinkedIn