ข่าวกฎหมาย

ยกเลิกข้อบัญญัติ กทม. บริเวณห้ามก่อสร้างที่ล้าสมัย 11 ฉบับ

Apr 13, 25664 min read

ยกเลิกข้อบัญญัติ กทม. บริเวณห้ามก่อสร้างที่ล้าสมัย 11 ฉบับ 22 มี.ค. 2566 กรุงเทพมหานครออก “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566” เพื่อยกเลิก เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร…

ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาปนิก

Apr 13, 25665 min read

ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาปนิก 19 มี.ค. 2566 พระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20…

ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

Apr 13, 25662 min read

ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง 17 มี.ค. 2566 คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ออก “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เรื่อง ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ. 2566” เพื่อประกาศใช้ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง เนื่องด้วย พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 บัญญัติให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ…

ผังเมืองรวมนนทบุรี

Apr 13, 25662 min read

ผังเมืองรวมนนทบุรี 1 มี.ค. 2566   กระทรวงมหาดไทย ออก “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมนนทบุรี พ.ศ. 2566” ใช้บังคับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้งจังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566…

กฎหมายใช้บ่อย 2566

Apr 13, 25663 min read

กฎหมายใช้บ่อย 2566 หนังสือกฎหมายใช้บ่อย เรียบเรียงและจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารได้อย่างชัดเจนขึ้น ง่ายขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอประเด็นหัวข้อต่างๆ ในกฎหมายที่สถาปนิกควรจะต้องรู้ ต้องใช้บ่อยๆ หรือเกิดคำถามและข้อสงสัยในการตีความขึ้นบ่อยครั้ง มาอธิบายด้วยภาษาที่ง่ายขึ้น เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถาปนิกใหม่ นิสิตนักศึกษาสถาปัตยกรรม และใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบอาคารที่จะต้องทำให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ไม่คุ้นเคยกับบรรดาตัวบทกฎหมายซึ่งนอกจากจะมีเป็นจำนวนมากแล้ว ยังอาจสลับซับซ้อนและเข้าใจยากอีกด้วย นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์กับสถาปนิกที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเพื่อทบทวนและเป็นคู่มือที่สามารถหยิบมาเปิดอ่านทำความเข้าใจได้เสมอๆ…

ให้นำกฎกระทรวงอนุรักษ์พลังงานมาบังคับใช้กับการควบคุมอาคาร

Apr 13, 25663 min read

ให้นำกฎกระทรวงอนุรักษ์พลังงานมาบังคับใช้กับการควบคุมอาคาร 24 ม.ค. 2566 ตามที่กระทรวงพลังงานได้ออก กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 (ดูข่าวที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.…

ปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ และการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร

Apr 13, 25664 min read

ปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ และการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร 15 ธ.ค. 2565 สภาวิศวกรออกข้อบังคับ 3 ฉบับ ได้แก่ 1. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.…

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต

Apr 13, 25661 min read

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต 6 ธ.ค. 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออก “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565” เพื่อขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต…

ปรับหลักเกณฑ์คะแนนในการเลื่อนระดับ

Apr 13, 25664 min read

ปรับหลักเกณฑ์คะแนนในการเลื่อนระดับ 8 ธ.ค. 2565 สภาสถาปนิกออกข้อบังคับสภาสถาปนิก 2 ฉบับที่ผ่านการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ได้แก่ (1)…

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #7/65

Apr 13, 25661 min read

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #7/65 15 พ.ย. 2565 ตามที่ได้มีการออก “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565” เพื่อใช้บังคับแทน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 จึงขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไข เอกสารกฎหมายใช้บ่อย…

ข้อกำหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครฉบับใหม่

Apr 13, 25666 min read

ข้อกำหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ 15 พ.ย. 2565 คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครออก “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565” เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศํยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565…

ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

Sep 20, 25651 min read

ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 19 ก.ย. 2565 คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน ทั่วประเทศ จากอัตราเดิม 310-336 บาท (1 ม.ค. 2563) เป็น 328-354 บาท…

สภาวิศวกรปรับอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพฯ

Sep 20, 25652 min read

สภาวิศวกรปรับอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพฯ 15 ก.ย. 2565 กระทรวงมหาดไทยออก กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 และ…

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #6/65

Aug 19, 25651 min read

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #6/65 19 ส.ค. 2565 ตามที่ได้อัพเดทเอกสารกฎหมายใช้บ่อย ชุด B6 (กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์…

ปรับปรุงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

Jul 8, 25654 min read

ปรับปรุงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 6 ก.ค. 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก “กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป…

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินต่างสำนักงาน

Apr 4, 25652 min read

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินต่างสำนักงาน 1 เม.ย. 2565 กรมที่ดินออก “ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง กำหนดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์เป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์” ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศให้สำนักงานที่ดิน 17 แห่งที่เป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์…

คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระปี 2565-2568

Mar 14, 25652 min read

คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระปี 2565-2568 11 มี.ค. 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนิก (กรรมการสภาสถาปนิกตามมาตรา 24(3)) จำนวน 5 คน…

กฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมสองฟากถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน

Mar 14, 25653 min read

กฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมสองฟากถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน 10 มี.ค. 2565 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเนิ้ง และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่…

กำหนดค่ามาตรฐานและวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

Jan 4, 25655 min read

กำหนดค่ามาตรฐานและวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 24 ธ.ค. 2564 ปรับปรุง 18 ม.ค. 2565 ตามที่กระทรวงพลังงานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563…

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2565

Dec 14, 25642 min read

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2565 13 ธ.ค. 2564 รัฐบาลรับสนองพระบรมราชโองการ ตรา “พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564” ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564…