ข่าวกฎหมาย

ปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ และการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร

Apr 13, 25664 min read

ปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ และการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร 15 ธ.ค. 2565 สภาวิศวกรออกข้อบังคับ 3 ฉบับ ได้แก่ 1. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.…

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต

Apr 13, 25661 min read

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต 6 ธ.ค. 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออก “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565” เพื่อขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต…

ปรับหลักเกณฑ์คะแนนในการเลื่อนระดับ

Apr 13, 25664 min read

ปรับหลักเกณฑ์คะแนนในการเลื่อนระดับ 8 ธ.ค. 2565 สภาสถาปนิกออกข้อบังคับสภาสถาปนิก 2 ฉบับที่ผ่านการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ได้แก่ (1)…

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #7/65

Apr 13, 25661 min read

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #7/65 15 พ.ย. 2565 ตามที่ได้มีการออก “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565” เพื่อใช้บังคับแทน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 จึงขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไข เอกสารกฎหมายใช้บ่อย…

ข้อกำหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครฉบับใหม่

Apr 13, 25666 min read

ข้อกำหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ 15 พ.ย. 2565 คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครออก “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565” เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศํยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565…

ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

Sep 20, 25651 min read

ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 19 ก.ย. 2565 คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน ทั่วประเทศ จากอัตราเดิม 310-336 บาท (1 ม.ค. 2563) เป็น 328-354 บาท…

สภาวิศวกรปรับอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพฯ

Sep 20, 25652 min read

สภาวิศวกรปรับอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพฯ 15 ก.ย. 2565 กระทรวงมหาดไทยออก กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 และ…

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #6/65

Aug 19, 25651 min read

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #6/65 19 ส.ค. 2565 ตามที่ได้อัพเดทเอกสารกฎหมายใช้บ่อย ชุด B6 (กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์…

ปรับปรุงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

Jul 8, 25654 min read

ปรับปรุงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 6 ก.ค. 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก “กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป…

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินต่างสำนักงาน

Apr 4, 25652 min read

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินต่างสำนักงาน 1 เม.ย. 2565 กรมที่ดินออก “ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง กำหนดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์เป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์” ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศให้สำนักงานที่ดิน 17 แห่งที่เป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์…

คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระปี 2565-2568

Mar 14, 25652 min read

คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระปี 2565-2568 11 มี.ค. 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนิก (กรรมการสภาสถาปนิกตามมาตรา 24(3)) จำนวน 5 คน…

กฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมสองฟากถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน

Mar 14, 25653 min read

กฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมสองฟากถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน 10 มี.ค. 2565 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเนิ้ง และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่…

กำหนดค่ามาตรฐานและวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

Jan 4, 25655 min read

กำหนดค่ามาตรฐานและวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 24 ธ.ค. 2564 ปรับปรุง 18 ม.ค. 2565 ตามที่กระทรวงพลังงานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563…

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2565

Dec 14, 25642 min read

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2565 13 ธ.ค. 2564 รัฐบาลรับสนองพระบรมราชโองการ ตรา “พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564” ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564…

มาตรฐานการติดตั้งเครื่อง AED

Dec 9, 25642 min read

มาตรฐานการติดตั้งเครื่อง AED 30 พ.ย. 2564 ตามที่ได้มี กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564)ฯ ออกใช้บังคับ กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่…

กำหนดแบบหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบการก่อสร้าง

Oct 18, 25642 min read

กำหนดแบบหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบการก่อสร้าง 7 ต.ค. 2564 กรุงเทพมหานครออก “ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดแบบหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร” ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่…

แก้ไขเพิ่มเติมผังเมืองรวมเมืองลพบุรี

Oct 7, 25642 min read

แก้ไขเพิ่มเติมผังเมืองรวมเมืองลพบุรี 30 ก.ย. 2564 เทศบาลตำบลกกโก และเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ออก “เทศบัญญัติตำบลกกโก เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2564” และ “เทศบัญญัติตำบลถนนใหญ่ เรื่อง…

ปูนซีเมนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

Sep 20, 25641 min read

ปูนซีเมนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 16 ก.ย. 2564 กระทรวงอุตสาหกรรมออก “กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564” และ “กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กันยายน…

กรมโยธาฯตอบข้อหารือกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารฯ (2)

Sep 15, 256415 min read

กรมโยธาฯตอบข้อหารือกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารฯ (2) 15 ก.ค. 2564 ปรับปรุง 15 ก.ย. 2564 ตามที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 โดย…

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

Sep 13, 25644 min read

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย 6 ก.ย. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก “กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศ…