ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต

6 ธ.ค. 2565

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออก “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565” เพื่อขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเดิมจะครบกำหนดในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ให้ได้รับการขยายระยะเวลาการใช้บังคับต่อไปอีกสองปี คือจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2567

ดาวน์โหลด:
eqa\ma65-09.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn