คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระปี 2565-2568

คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระปี 2565-2568
11 มี.ค. 2565

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนิก (กรรมการสภาสถาปนิกตามมาตรา 24(3)) จำนวน 5 คน ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระ ประกอบด้วย
1. นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา
2. นางดวงขวัญ จารุดุล
3. นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง
4. นายสมชาย วัฒนะวีระชัย
5. นายบัณฑิต จุลาสัย

ทำให้ขณะนี้มีกรรมการสภาสถาปนิกชุดใหม่ครบ 20 คนแล้ว และจะเริ่มวาระอย่างเป็นทางการเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการภายใน 30 วัน โดยจะถือวันดังกล่าวเป็นวันเริ่มวาระของกรรมการสภาสถาปนิกชุดใหม่

สำหรับกรรมการสภาสถาปนิก 15 คนที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญสภาสถาปนิกในการนับคะแนนเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ได้แก่ (สถ = สถาปัตยกรรมหลัก, สผ = สถาปัตยกรรมผังเมือง, ภส = ภูมิสถาปัตยกรรม, สน = สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์)

กรรมการสภาสถาปนิก ตามมาตรา 24(1) (มิได้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา) จำนวน 10 คน
1. นายประภากร วทานยกุล (สถ)
2. นายประเสริฐ ศักดิ์ธนากุล (สผ)
3. นายเลิศฤทธิ์ นิธิไชโย (ภส)
4. นายชาญณรงค์ แก่นทอง (สน)
5. นางสาวกาญจน์ นทีวุฒิกุล (สน)
6. นายวิวัฒน์ จิตนวล (สถ)
7. นางเมธินี สุวรรณะบุณย์ (สน)
8. นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส (สถ)
9. นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ (สถ)
10. นายประกิต พนานุรัตน์ (สถ)

กรรมการสภาสถาปนิก ตามมาตรา 24(2) (ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา) 5 คน
1. นางไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ (สถ)
2. นายสมพล ดำรงเสถียร (สผ)
3. นายรุจิโรจน์ อนามบุตร (ภส)
4. นายชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ (สน)
5. นายวิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์ (สถ)

ดาวน์โหลด: ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนิก

 

Facebook
Twitter
LinkedIn