กฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมสองฟากถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน

กฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมสองฟากถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน

10 มี.ค. 2565

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเนิ้ง และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 เดิมมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ถึงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมามีประกาศขยายระยะเวลาใช้บังคับออกไปอีก 2 ปี ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 นั้น

บัดนี้ มี “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเนิ้ง และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พ.ศ. 2558” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 มีผลให้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. 2558 ดังกล่าว หมดอายุใช้บังคับลงไปโดยปริยาย

อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ออก “กฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565” เพื่อบังคับใช้เป็นการถาวรแทนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับข้างต้นด้วย

กฎกระทรวงฯฉบับนี้มีข้อกำหนดเช่นเดียวกันและปรับปรุงขึ้นจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. 2558 โดยได้กำหนดเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 บริเวณ ได้แก่ 2 บริเวณเดิม คือ บริเวณที่ 1 – พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเส้นศูนย์กลางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (ถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน) ออกไปทั้งสองด้าน ด้านละ 10 เมตร
บริเวณที่ 2 – พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเส้นศูนย์กลางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (ถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน) ออกไปทั้งสองด้าน ด้านละ 40 เมตร แต่ไม่รวมพื้นที่ในบริเวณที่ 1
และเพิ่ม บริเวณที่ 3 – พื้นที่ซึ่งอยู่ในบริเวณวัดเมืองกาย ตำบลวัดเกต และบริเวณบ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นตำแหน่งของต้นยางนาอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่นอกบริเวณที่ 1 และ 2

ในแต่ละบริเวณได้กำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไว้โดยห้ามกระทำการหรือประกอบกิจกรรมต่างๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ ที่น่าสนใจเช่น บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 3 ห้ามการตัด ฟัน โค่น รวมถึงการตัดแต่งกิ่งต้นยางนา หรือต้นขี้เหล็ก หรือการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต้นไม้หรือส่วนประกอบของต้นไม้ดังกล่าว ห้ามการกระทำอันตรายด้วยประการใดๆ ต่อระบบราก หรือลำต้นของต้นยางนา หรือต้นขี้เหล็ก เว้นแต่เป็นการดำเนินการเพื่อบำรุงรักษาพื้นผิวจราจรเดิม ห้ามตอกหรือติดตั้งป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือบดบังต้นยางนาหรือต้นขี้เหล็ก ห้ามก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ เป็นต้น

บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ต้องมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้าหรือยอดผนังของชั้นสูงสุดในกรณีอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารให้เป็น โรงแรม อาคารขนาดใหญ่หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถานบริการ ห้องแถวหรือตึกแถวที่มีความยาวด้านหน้าอาคารรวมเกินกว่า 36 เมตร โรงงาน เป็นต้น สำหรับการก่อสร้างอาคารห้องแถวหรือตึกแถวที่มีความยาวด้านหน้าอาคารรวมไม่เกิน 36 เมตร รวมถึงการก่อสร้างหรือดัดแปลงเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพชำรุด ให้ดำเนินการก่อสร้างหรือดัดแปลงโดยให้มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น

ดาวน์โหลด: กฎกระทรวงฯ

Facebook
Twitter
LinkedIn