ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พังงา กระบี่

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พังงา กระบี่

24 มี.ค. 2566

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออก “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2566” และ “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2566” เพื่อขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ ซึ่งเดิมจะครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ให้ได้รับการขยายระยะเวลาการใช้บังคับต่อไปอีกสองปี คือจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ดาวน์โหลด:
eqa\ma66.pdf
eqa\ma66-02.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn