สภาวิศวกรปรับอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพฯ

สภาวิศวกรปรับอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพฯ
15 ก.ย. 2565

กระทรวงมหาดไทยออก กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 และ กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2544

กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) เป็นการแก้ไขค่าธรรมเนียมหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำหรับบุคคลธรรมดา ในกรณีหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาต ซึ่งต้องใช้เป็นหลักฐานในการยื่นคำขอต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยได้แยกค่าใบแทนใบอนุญาตและหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาตที่เดิมอยู่ในรายการเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าใบแทนใบอนุญาต และหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาตสำหรับนิติบุคคลยังคงอัตราเดิม ส่วนหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา หากเป็นหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานตามที่กำหนดในแบบคำขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร ฉบับละ 20 บาท ส่วนหนังสือรับรองฯ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานตามมาตรา 39 ทวิ หรือหนังสือรับรองฯ เพื่อนำไปใช้ในกรณีอื่นๆ ยังคงอัตราเดิม 500 บาท

ส่วนกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) ซึ่งออกใช้บังคับก่อนหน้านี้ เป็นการปรับปรุงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล เพื่อให้ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับอายุใบอนุญาตที่มีการแก้ไข สืบเนื่องมาจากที่ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ได้แก้ไขอายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ให้มีอายุสามปี ตามกฎกระทรวงฯ ได้แก้ไขเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จาก 10,000 บาท เป็น 16,000 บาท และค่าธรรมเนียมค่าต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ที่ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ จาก 3,000 เป็น 9,000 บาท และหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ จาก 5,000 เป็น 11,000 บาท

ดาวน์โหลด: ea/mr65(02).pdf , ea/mr65(03)-03.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn