อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #7/65

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #7/65

15 พ.ย. 2565

ตามที่ได้มีการออก “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565” เพื่อใช้บังคับแทน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550

จึงขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไข เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ดังนี้: สารบัญ และ ชุด B2

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อัพเดทเพื่อนำไปใส่เพิ่มและแทนหน้าเดิมได้:
Content(Update_221115).pdf
b2_lsbma-65.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn