อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #6/65

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #6/65
19 ส.ค. 2565

ตามที่ได้อัพเดทเอกสารกฎหมายใช้บ่อย ชุด B6 (กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563) เพื่อใช้อ้างอิงแทนชุด B6 เดิม (#3/63) แต่เนื่องจากในกฎกระทรวงฉบับเดิมมีการกำหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ด้วย ส่วนกฎกระทรวงฉบับใหม่กำหนดให้ออกเป็นประกาศในภายหลัง ซึ่งต่อมาได้มีการออก “ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564” แล้ว

จึงขอแจ้งปรับปรุงและเพิ่มเติมเอกสารกฎหมายใช้บ่อย ดังนี้: สารบัญ และ ชุด B7

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อัพเดทเพื่อนำไปใส่เพิ่มและแทนหน้าเดิมได้:
Content(Update_220819).pdf
b7_ecma64.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn