ปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ และการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร

ปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ และการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร

15 ธ.ค. 2565

สภาวิศวกรออกข้อบังคับ 3 ฉบับ ได้แก่
1. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
2. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2565
3. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกรและการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร

– เดิมนั้น การพิจารณาออกใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร ผู้ยื่นคำขอจะต้องเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร ผ่านการทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียน 2 ขั้นตอน ผ่านการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ และชำระค่าธรรมเนียม ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ได้เพิ่มทางเลือกในลักษณะของการฝึกงาน (internship) แทนการสอบข้อเขียน ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำเร็จการศึกษาที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา และมีหนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 12 เดือนภายใต้การกำกับของบุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ยื่นคำขอสังกัดอยู่ ให้ได้รับยกเว้นการทดสอบความรู้ทั้ง 2 ขั้นตอน
– บุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ยื่นคำขอสังกัด อาจเป็น ผู้ได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปในสาขาวิศวกรรมเดียวกันกับที่ยื่นคำขอ หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม หรือคณบดี(หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า)ของสถาบันการศึกษา
– กำหนดเรื่องให้มีผลบังคับของการดำเนินการตามข้อบังคับที่กระทำในรูปของข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร

– ยกเลิก ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2547 และให้ใช้ฉบับใหม่ พ.ศ. 2565 แทน
– ในการขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นนอกจากบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามที่กำหนดไว้เดิมแล้ว ได้เพิ่มอีก 2 อย่างคือ หลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ตามจำนวนที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด และ รายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง แต่ไม่เกิน 5 เรื่อง
– ในการขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร เมื่อได้ตรวจรับรองบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานฯแล้ว ต้องได้รับการประเมินความรู้ในประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ โดยเข้ารับการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์
– เพิ่มกรณีการขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร ซึ่งข้ามสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร นอกจากเอกสารหลักฐานตามปกติแล้ว ต้องมี สำเนาหลักฐานการศึกษาในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และเมื่อได้ตรวจรับรองบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานฯแล้ว ต้องได้รับการประเมินความรู้ในประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ โดยเข้ารับการทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนและวิธีสอบสัมภาษณ์
– เพิ่มข้อกำหนดให้สำนักงานสภาวิศวกรมีหนังสือ(หรือในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกใบอนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาต และให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
– กำหนดเรื่องให้มีผลบังคับของการดำเนินการตามข้อบังคับที่กระทำในรูปของข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ปรับปรุงวิธีการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร อุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่งและคนที่สอง

ในวันเริ่มวาระของการอยู่ในตำแหน่งกรรมการสภาวิศวกร จะมีการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร อุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง โดยเป็นการเลือกในระหว่างกรรมการด้วยกันเอง ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ได้ปรับปรุงวิธีการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร
– เดิมให้กรรมการเขียนชื่อและชื่อสกุลของกรรมการซึ่งอยู่ในที่ประชุมที่ตนเสนอเพียงหนึ่งชื่อหรือจะไม่ประสงค์จะเสนอชื่อก็ได้ ลงลายมือชื่อของตนกำกับ แล้วส่งให้ประธานในที่ประชุม ปรับปรุงเป็นการลงคะแนนลับโดย ประธานในที่ประชุมจัดให้มีบัตรลงคะแนนเพื่อให้กรรมการเสนอชื่อโดยเลือกทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่อยู่ในที่ประชุม หรือในช่องไม่ประสงค์เสนอชื่อ โดยไม่ต้องระบุชื่อและลายมือของกรรมการผู้ใช้สิทธิ แล้วส่งให้ประธาน
– กำหนดหลักเกณฑ์ว่าบัตรลงคะแนนใดให้ถือเป็นบัตรเสีย
– สำหรับการเลือกอุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่งและอุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง เนื่องจากข้อบังคับฯ พ.ศ. 2552 กำหนดให้ดำเนินการตามวิธีเดียวกันกับการเลือกนายกสภาวิศวกร โดยอนุโลม ดังนั้นจึงเป็นวิธีการตามข้อบังคับใหม่เช่นเดียวกัน
– กำหนดให้สามารถเลือกโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ดาวน์โหลด:
ea\cr65(02).pdf
ea\cr65-02.pdf
ea\cr65(02)-03.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn