ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
19 ก.ย. 2565

คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน ทั่วประเทศ จากอัตราเดิม 310-336 บาท (1 ม.ค. 2563) เป็น 328-354 บาท ให้มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป

– อัตราเพิ่ม 8 ถึง 22 บาท คิดเป็น 2.50% ถึง 6.65% เฉลี่ย 5.00% ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเดิม
– จังหวัดที่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เพิ่มจาก 331 บาทเป็น 353 บาท คิดเป็น 6.65%
– จังหวัดที่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำมีอัตราเพิ่มมากรองลงมา ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา เพิ่มจาก 310 บาทเป็น 328 บาท คิดเป็น 5.81%
– ไม่มีจังหวัดใดที่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่เปลี่ยนแปลง จังหวัดที่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มน้อยที่สุด ได้แก่ น่าน และอุดรธานี เพิ่มจาก 320 บาทเป็น 328 บาท คิดเป็น 2.50%
– จังหวัดที่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำมากที่สุดยังคงเป็น ชลบุรี ภูเก็ต และระยอง 354 บาท รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 353 บาท
– จังหวัดที่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำน้อยที่สุด คือ นราธิวาส น่าน ปัตตานี ยะลา และอุดรธานี 328 บาท

ดาวน์โหลด: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/221/T_0004.PDF

Facebook
Twitter
LinkedIn