แก้ไขเพิ่มเติมผังเมืองรวมเมืองลพบุรี

แก้ไขเพิ่มเติมผังเมืองรวมเมืองลพบุรี
30 ก.ย. 2564

เทศบาลตำบลกกโก และเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ออก “เทศบัญญัติตำบลกกโก เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2564” และ “เทศบัญญัติตำบลถนนใหญ่ เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2564” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2562

การแก้ไขโดยสรุปของเทศบัญญัติสองฉบับนี้ได้แก่ การเพิ่มวรรคสองและวรรคสามของข้อ 10 (7) ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2562 ซึ่งข้อ 10 เป็นข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และ (7) เป็นข้อกำหนดให้ที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย โดยกำหนดเพิ่มเป็นข้อยกเว้นสำหรับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยเฉพาะในท้องที่เทศบาลตำบลกกโกและเทศบาลตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และกำหนดให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร

การแก้ไขเพิ่มเติมผังเมืองรวมทั้งสองนี้ ไม่ได้ออกเป็นกฎกระทรวงดังเช่นผังเมืองรวมอื่นๆ ที่เคยเป็นมาในอดีต เนื่องจากเป็นการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติใหม่คือพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกาศใช้ผังเมืองรวม (ดูข่าว สาระสำคัญ พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 ) จากเดิมที่ออกเป็นกฎกระทรวง มาเป็นการออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น และเทศบัญญัติสองฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่เป็นรูปแบบเทศบัญญัติสองฉบับแรกที่ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด:
เทศบัญญัติตำบลกกโก
เทศบัญญัติตำบลถนนใหญ่

 

Facebook
Twitter
LinkedIn