อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #5/64

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #5/64
24 มิ.ย. 2564

ตามที่ได้มีการออก กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)

จึงขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไข เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ดังนี้: สารบัญ และ ชุด A3

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อัพเดทเพื่อนำไปใส่แทนหน้าเดิมได้:
Content(Update_210604).pdf
a3_bcmr33-64.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn