ข่าวกฎหมาย

ผังเมืองรวมนนทบุรี

Apr 13, 25662 min read

ผังเมืองรวมนนทบุรี 1 มี.ค. 2566   กระทรวงมหาดไทย ออก “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมนนทบุรี พ.ศ. 2566” ใช้บังคับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้งจังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566…

กฎหมายใช้บ่อย 2566

Apr 13, 25663 min read

กฎหมายใช้บ่อย 2566 หนังสือกฎหมายใช้บ่อย เรียบเรียงและจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารได้อย่างชัดเจนขึ้น ง่ายขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอประเด็นหัวข้อต่างๆ ในกฎหมายที่สถาปนิกควรจะต้องรู้ ต้องใช้บ่อยๆ หรือเกิดคำถามและข้อสงสัยในการตีความขึ้นบ่อยครั้ง มาอธิบายด้วยภาษาที่ง่ายขึ้น เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถาปนิกใหม่ นิสิตนักศึกษาสถาปัตยกรรม และใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบอาคารที่จะต้องทำให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ไม่คุ้นเคยกับบรรดาตัวบทกฎหมายซึ่งนอกจากจะมีเป็นจำนวนมากแล้ว ยังอาจสลับซับซ้อนและเข้าใจยากอีกด้วย นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์กับสถาปนิกที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเพื่อทบทวนและเป็นคู่มือที่สามารถหยิบมาเปิดอ่านทำความเข้าใจได้เสมอๆ…

ให้นำกฎกระทรวงอนุรักษ์พลังงานมาบังคับใช้กับการควบคุมอาคาร

Apr 13, 25663 min read

ให้นำกฎกระทรวงอนุรักษ์พลังงานมาบังคับใช้กับการควบคุมอาคาร 24 ม.ค. 2566 ตามที่กระทรวงพลังงานได้ออก กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 (ดูข่าวที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.…

ปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ และการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร

Apr 13, 25664 min read

ปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ และการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร 15 ธ.ค. 2565 สภาวิศวกรออกข้อบังคับ 3 ฉบับ ได้แก่ 1. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.…

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต

Apr 13, 25661 min read

ต่ออายุพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต 6 ธ.ค. 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออก “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565” เพื่อขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต…