ข่าวกฎหมาย

หลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละระดับ ฯลฯ

Mar 22, 25645 min read

หลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละระดับ ฯลฯ 18 มี.ค. 2564 สภาสถาปนิกออกข้อบังคับสภาสถาปนิก 3 ฉบับที่ผ่านการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้แก่…

พรบ.เวนคืน มาตรา 34 ขัดรัฐธรรมนูญ

Mar 22, 25644 min read

พรบ.เวนคืน มาตรา 34 ขัดรัฐธรรมนูญ 15 มี.ค. 2564 ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่คำวินิจฉัยที่ 2/2564 เรื่องพิจารณาที่ 17/2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564…

ปรับปรุงกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการฯ

Mar 5, 25644 min read

ปรับปรุงกฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการฯ 4 มี.ค. 2564 กระทรวงมหาดไทยออก “กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564…

กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวฉบับใหม่

Mar 5, 25642 min read

กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวฉบับใหม่ 4 มี.ค. 2564 กระทรวงมหาดไทยออก “กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เพื่อใช้บังคับแทนกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนักฯ…

ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2564

Feb 1, 25642 min read

ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2564 31 ม.ค. 2564 รัฐบาลรับสนองพระบรมราชโองการ ออก “พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564” ประกาศเมื่อวันที่ 31…

การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Update)

Jan 13, 25644 min read

การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 9 ธ.ค. 2562 อัพเดท 30 ธ.ค. 2563 ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 เมื่อ 14 พ.ค. 2561 เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก…

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #3/63

Dec 14, 25631 min read

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #3/63 14 ธ.ค. 2563 ตามที่ได้มีการออกกฎกระทรวงหลายฉบับ ได้แก่ – กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์…

ปรับปรุงเพิ่มเติมกฎกระทรวงควบคุมอาคาร ฉบับที่ 55

Dec 7, 25634 min read

ปรับปรุงเพิ่มเติมกฎกระทรวงควบคุมอาคาร ฉบับที่ 55 3 ธ.ค. 2563 กระทรวงมหาดไทยออก กฎกระทรวง ฉบับที่ 68 (พ.ศ. 2563) เพื่อเพิ่มเติมข้อกำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 55…

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดการแก้ไขอาคารเก่าที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย

Dec 7, 25633 min read

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดการแก้ไขอาคารเก่าที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย 3 ธ.ค. 2563 กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงควบคุมอาคารฉบับใหม่ “กฎกระทรวง การแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563″…

กำหนดมาตรการป้องกันฝุ่นละอองและความปลอดภัยของปั้นจั่นในการก่อสร้าง

Nov 23, 25632 min read

กำหนดมาตรการป้องกันฝุ่นละอองและความปลอดภัยของปั้นจั่นในการก่อสร้าง 18 พ.ย. 2563 สืบเนื่องมาจากปัญหาฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองส่วนหนึ่งมาจากการก่อสร้างอาคาร อีกทั้งที่เคยมีปั้นจั่นหอสูงและเดอริกเครนพังลงมา กระทรวงมหาดไทยจึงออก กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) เพื่อปรับปรุงแก้ไข กฎกระทรวง…

กฎกระทรวง การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

Nov 13, 25634 min read

กฎกระทรวง การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 12 พ.ย. 2563 กระทรวงพลังงาน ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 เพื่อใช้แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม พ.ศ.…

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนสถาบันในคณะกรรมการผังเมือง

Nov 2, 25632 min read

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนสถาบันในคณะกรรมการผังเมือง 29 ต.ค. 2563 มี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากผู้แทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมือง ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ประกาศให้ทราบถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12…

ยกเลิกเทศบัญญัติควบคุมความสูงริมหาดวอนนภา

Oct 14, 25631 min read

ยกเลิกเทศบัญญัติควบคุมความสูงริมหาดวอนนภา 15 ก.ย. 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ออก “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารสูงเกินกว่า 18 เมตร บริเวณชายทะเลหาดวอนนภา…

ปรับหลักเกณฑ์คะแนนในการเลื่อนระดับสถ.หลัก ฯลฯ

Aug 17, 25634 min read

ปรับหลักเกณฑ์คะแนนในการเลื่อนระดับสถ.หลัก ฯลฯ 14 ส.ค. 2563 สภาสถาปนิกออกข้อบังคับสภาสถาปนิก 2 ฉบับที่ผ่านการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้แก่…

ปรับปรุงการจัดจำพวกของโรงงาน

Aug 7, 25632 min read

ปรับปรุงการจัดจำพวกของโรงงาน 13 ส.ค. 2563 หลังจากที่ พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ออกใช้บังคับ ซึ่งได้เปลี่ยนความหมายของคำว่า “โรงงาน” ใหม่เป็น อาคาร…

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

Aug 7, 25633 min read

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 31 ก.ค. 2563 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีความหมายตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 หมายถึงสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนิน (1) กิจการสปา (2) กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม และ (3)…

กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี

Jul 29, 25635 min read

กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี 24 ก.ค. 2563   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออก “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.…

กฎกระทรวงบริเวณห้ามก่อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง

Jul 1, 25632 min read

กฎกระทรวงบริเวณห้ามก่อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง 30 มิ.ย. 2563 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเคยออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก พื้นที่ต่อเนื่อง และฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ…

กทม.ออกข้อบัญญัติแก้ไขบริเวณห้ามก่อสร้างรอบสนามบินสุวรรณภูมิ

Jun 23, 25632 min read

กทม.ออกข้อบัญญัติแก้ไขบริเวณห้ามก่อสร้างรอบสนามบินสุวรรณภูมิ 18 มิ.ย. 2563 กรุงเทพมหานครตรา “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง และเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563” โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคคุมอาคาร…

ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2563

Jun 16, 25632 min read

ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2563 10 มิ.ย. 2563 รัฐบาลรับสนองพระบรมราชโองการ ออก “พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563” ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563…