อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #3/63

อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #3/63
14 ธ.ค. 2563

ตามที่ได้มีการออกกฎกระทรวงหลายฉบับ ได้แก่
– กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 (ออกตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535) เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2563 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2564)
– กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526)
– กฎกระทรวง ฉบับที่ 68 (พ.ศ. 2563) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2563 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)

จึงขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไข เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ดังนี้: สารบัญ, ชุด A1, ชุด B6 และ ชุด C8

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อัพเดทเพื่อนำไปใส่แทนหน้าเดิมได้:
Content(Update_201203).pdf
a1_bcmr55-63.pdf
b6_ecmr-63.pdf
c8_bcmr4-63.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn