ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร
4 มิ.ย. 2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก “กฎกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เพื่อปรับปรุงค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ที่กำหนดใหม่ได้แก่ ใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 200 บาท ใบอนุญาตดัดแปลง 100 บาท ใบอนุญาตรื้อถอนและใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 50 บาท

อย่างไรก็ตามกฎกระทรวงฉบับนี้กำหนดค่าธรรมเนียมเป็นสองอัตรา คือ (1) อาคารที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยไม่เกินสองชั้นและมีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรืออาคารที่ใช้เพื่อเก็บผลิตผลทางการเกษตรที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน 100 ตารางเมตร หรืออาคารเพื่อการเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน 100 ตารางเมตร หรือรั้ว กำแพง หรือประตู และ (2) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) โดย อาคารตาม (1) ยังคงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บคงเดิม คือ ใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท ใบอนุญาตดัดแปลง ใบอนุญาตรื้อถอน และใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท

ดาวน์โหลด: cba/mr/mr64-70.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn