อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #5/66

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #5/66
8 ม.ค. 2567

ตามที่ได้มีการออก กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป จึงขอแจ้งเปลี่ยนเอกสารกฎหมายใช้บ่อย ชุด A12

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อัปเดตเพื่อนำไปใส่แทนหน้าเดิมได้:
a12_bcmr44-66.pdf

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงควบคุมอาคารเรื่องน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย

Facebook
Twitter
LinkedIn