กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดฐานรากและพื้นดินที่รองรับอาคาร

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดฐานรากและพื้นดินที่รองรับอาคาร
31 ส.ค. 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออก “กฎกระทรวงกำหนดฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร พ.ศ. 2566” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ปัจจุบันมี กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ ซึ่งมีข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร โดยเฉพาะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับน้ำหนัก ความต้านทาน และความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร แต่โดยที่กฎกระทรวงฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านงานอาคาร เพื่อให้งานก่อสร้างฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน

กฎกระทรวงฉบับนี้กำหนดให้ในการคำนวณหน่วยแรงแบกทานที่ยอมให้ของดินฐานรากหรือแรงต้านทานที่ยอมให้ของเสาเข็มของ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาดใหญ่ที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้และมีความสูง 4 ชั้นขึ้นไป และอาคารสูง 4 ชั้นขึ้นไปที่ก่อสร้างในโครงการจัดสรรที่ดิน จะต้องมีรายงานการสำรวจดินฐานรากในพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3 จุดสำรวจ ประกอบรายการคำนวณด้วย

ในกฎกระทรวงฯ ประกอบด้วยหมวดต่างๆ ได้แก่ หน่วยแรงแบกทานที่ยอมให้ของดินฐานแรกและแรงต้านทานที่ยอมให้ของเสาเข็ม ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็ม เกณฑ์การทดสอบ กำแพงกันดิน

ข้อกำหนดในหลายส่วนยังจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดเพิ่มขึ้น ซึ่งกฎกระทรวงกำหนดว่าให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนด ดังนั้นก็จะต้องมีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียด ค่ามาตรฐาน หรือวิธีการออกแบบและคำนวณ ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารต่อไป

ดาวน์โหลด: cba/mr/mr66-70g.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn