โครงการซึ่งต้องจัดทำ EIA และ EHIA

โครงการซึ่งต้องจัดทำ EIA และ EHIA
5 ม.ค. 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ออกประกาศ 2 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 เพื่อปรับปรุงการกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA และ EHIA) ได้แก่

1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566
2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

ประกาศสองฉบับนี้ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องเดียวกันทั้งสองฉบับ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของประกาศทั้งสองอีก 6 ฉบับ (ฉบับที่ 2 จนถึง ฉบับที่ 7) และ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 2 จนถึง ฉบับที่ 4) ตามลำดับ

เนื้อหาของประกาศฉบับนี้ โดยสาระสำคัญ ไม่แตกต่างจากเดิมหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นการรวมเอาการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมดมารวมไว้ในฉบับเดียวกันเพื่อความสะดวก นอกจากนั้น ในเอกสารท้ายประกาศ ยังมีการรวบตารางที่กำหนดขนาด และตารางที่กำหนดขั้นตอนในการเสนอรายงาน เข้าด้วยกัน ทำให้สะดวกในการค้นหามากขึ้น

สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกับอาคาร เช่น อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ อาคารอยู่อาศัยรวม การจัดสรรที่ดิน เป็นต้น การกำหนดประเภทโครงการมีการปรับปรุงถ้อยคำในส่วนอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ และโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบซึ่งได้กำหนดเฉพาะเจาะจงว่าทะเลสาบสงขลา ส่วนการกำหนดขนาดและขั้นตอนในการเสนอรายงานยังคงเดิม

ดาวน์โหลด:
eqa\ma66-06.pdf
eqa\ma66-07.pdf

 

Facebook
Twitter
LinkedIn