ASA CREW Journal 13 / 2019

 

High Life

เมื่อกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆ มีคอนโดมิเนียมกระจายไปอยู่ในทุกตรอกซอกซอย ชีวิตผู้คนจึงเปลี่ยนไป  กลายเป็นผู้อยู่อาศัยทางตั้งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ASA CREW ฉบับนี้จึงชวนคนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ทั้งฝั่งนักพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และฝั่งบริษัท เทคโนโลยีที่พัฒนาด้าน  Big Data ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาล้อมวงพูดคุยกันถึงปรากฏการณ์นี้และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของอาคารสูง เชิญพลิกอ่านกันได้เลยครับ

 

 ผศ. ดร.กมล จิราพงษ์

บรรณาธิการบริหาร