คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปี พ.ศ. 2565-2567

นายชนะ สัมพลัง

นายกสมาคม

นายนิเวศน์ วะสีนนท์

อุปนายก

นายจีรเวช หงสกุล

อุปนายก

นายไพทยา บัญชากิติคุณ

อุปนายก

นายชุตยาเวศ สินธุพันธ์ุ

อุปนายก

ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์

อุปนายก

นายรุ่งโรจน์ อ่วมแก้ว

อุปนายก

นายพิพัฒน์ รุจิราโสภณ

เลขาธิการ

นายคมสัน สกุลอำนวยพงศา

นายทะเบียน

นายเฉลิมพล สมบัติยานุชิต

ปฏิคม

นางสาวกุลธิดา ทรงกิตติภักดี

ประชาสัมพันธ์

ดร.วสุ โปษยะนันทน์

กรรมการกลาง

นายเฉลิมพงษ์ เนตรพฤษรัตน์

กรรมการกลาง

นายอดุลย์ แก้วดี

กรรมการกลาง

ผศ.ณธทัย จันเสน

กรรมการกลาง

นาย ธนพงศ์ วิชคำหาญ

กรรมการกลาง

ศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์

กรรมการกลาง

นายปราการ ชุณหพงษ์

ประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา

นายวีรพล จงเจริญใจ

ประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน

ดร.กาญจน์ เพียรเจริญ

ประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ

นายคมกฤต พานนสถิตย์

ประธานกรรมาธิการสถาปนิกบูรพา