การบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อ COVID-19

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19 ขึ้น โดยการระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย มียอดผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกนับล้านคน และมีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง นับเป็นภัยพิบัติ (DISASTER) ประเภทหนึ่งที่ส่งผลต่อมนุษยชาติอย่างใหญ่หลวง รวมถึงกระทบต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย การป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นี้สามารถปฏิบัติได้ โดยการให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก ขณะเดียวกันจะต้องคำนึงถึงด้านสังคมและเศรษฐิกิจที่ยังคงต้องดำเนินต่อไป เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อการรักษาสมดุลให้ทุกกลไกของสังคมทำงานสอดคล้องกันต่อไปได้อย่างยั่งยืน สำหรับคู่มือในด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นี้ ได้ใช้หลักการบรูณาการการออกแบบและบริหารจัดการในด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและการสาธารณสุข โดยพิจารณาถึงกลไกในการแพร่กระจาย ประกอบกับรูปแบบกิจกรรมของแต่ละสถานประกอบการนำมาออกแบบให้สอดคล้องกันตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คู่มือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เกิดความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยทำให้เศรษฐกิจยังคงเดินหน้าต่อไปได้ และรักษาสภาพสังคมที่ดีงามของประเทศชาติได้อย่างต่อเนื่อง คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านและทุกองค์กรที่ได้กรุณาให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำคู่มือฉบับนี้ คณะผู้จัดทำ