16 เม.ย. 2558

แก้คำผิดในหนังสือ คู่มือกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 และฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3) ดังนี้

ลำดับ หน้า/ตำแหน่ง ข้อความเดิม แก้เป็น
1. หน้า 50 บรรทัดที่  2 จากด้านล่าง “ตึกแถวหรือบ้านแถว” “ตึกแถวหรือห้องแถว”
2. หน้า 94 ในรูปที่ 5-9 “0.40” “<= 0.40”
3.  หน้า 139 บรรทัดที่ 7 “ที่ล่วงล้ำไปในอาคาร” “ที่ล่วงล้ำไปในอากาศ”