ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกใช้บังคับชั่วคราวแทนผังเมืองรวมที่หมดอายุ

กฎหมายอาคาร > กฎหมายการผังเมือง > กฎกระทรวงผังเมืองรวม > ข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราวแทนผังเมืองรวมที่หมดอายุ วันที่ประกาศล่าสุด: 14 มี.ค. 2567 กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ระยอง เลย สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม […]

อัพเดทกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่)

* ผู้ที่มีหนังสือ ‘กฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่)’ และ เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ปกสีเขียว สามารถตรวจสอบและอัพเดทได้ที่นี่ *     #1/60  27 ก.ค. 60 แก้คำผิดในหนังสือกฎหมายใช้บ่อย #2/60  21 ก.ย. 60 ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินฯกรุงเทพมหานคร (เอกสารกฎหมายใช้บ่อย B2) #3/63  14 ธ.ค. 63 อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (สารบัญ, เอกสารกฎหมายใช้บ่อย A1, B6 และ C8) #4/64  19 มี.ค. 64 อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (สารบัญ, เอกสารกฎหมายใช้บ่อย A7, A11 และ C3) #5/64  24 มิ.ย. 64 อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (สารบัญ, เอกสารกฎหมายใช้บ่อย A3) #6/65  19 ส.ค. […]

ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกใช้บังคับชั่วคราวแทนผังเมืองรวมที่หมดอายุ

HTML Meta Tag กฎหมายอาคาร > กฎหมายการผังเมือง > กฎกระทรวงผังเมืองรวม > ข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราวแทนผังเมืองรวมที่หมดอายุ   Redirecting…    

อัพเดตกฎหมายใช้บ่อย

* ผู้ที่มีหนังสือ ‘คู่มือกฎหมายใช้บ่อย’ และ เอกสารกฎหมายใช้บ่อย เวอร์ชั่นเก่า ปกสีส้ม สามารถตรวจสอบและอัพเดทได้ที่นี่ * #1/56  9 ต.ค. 56 ปรับปรุงแก้ไขตารางสรุปข้อกำหนดฯผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556 (เอกสารกฎหมายใช้บ่อย B1 – เฉพาะที่มาพร้อมกับหนังสือคู่มือกฎหมายใช้บ่อย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2) #2/57  5 มี.ค. 57 แก้คำผิดในหนังสือคู่มือกฎหมายใช้บ่อย (เฉพาะฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2) #3/57  23 ก.ค. 57 ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินฯกรุงเทพมหานคร (เอกสารกฎหมายใช้บ่อย B2 – เฉพาะที่มาพร้อมกับหนังสือคู่มือกฎหมายใช้บ่อย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ถึง 3) #4/57  25 ก.ย. 57 แก้ไขรูปที่ 6-2 ในหนังสือคู่มือกฎหมายใช้บ่อย หน้า 109 (เฉพาะฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ถึง 3) #5/58 […]

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน

กฎหมายอาคาร > กฎหมายการจัดสรรที่ดิน > ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน วันที่ประกาศล่าสุด: 18 ต.ค. 2566 เพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม เพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อเกษตรกรรม ข้อกำหนดของจังหวัดที่มี ฉบับที่ 2 ขึ้นไป แสดงว่ามีการปรับปรุงแก้ไข จะต้องดูทุกฉบับให้ครบถ้วน ยกเว้นหากรายการใดระบุว่า แก้ไขโดย … แสดงว่าเป็นฉบับที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ลำดับ ชื่อข้อกำหนด (เรียงตามลำดับอักษรชื่อจังหวัด) 1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2546 1.1 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 แก้ไขโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 2.1 […]

กฎกระทรวงกำหนดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และประกาศกระทรวงฯ เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

กฎหมายอาคาร > กฎหมายการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม > เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศล่าสุด: 23 มิ.ย. 2566 ชื่อ “กฎกระทรวง ฉบับที่ … (พ.ศ. ….)” อาจไม่ได้ใส่สร้อยท้ายชื่อ “ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535” ไว้ เพื่อความกระชับ แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com ลำดับ กฎกระทรวงฯ เรื่องกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 1 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) – บริเวณเกาะสาก เกาะล้าน เกาะครก รวมทั้งบริเวณน่านน้ำโดยรอบเกาะดังกล่าว รวมทั้งน่านน้ำชายฝั่งเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี บริเวณอ่าวกระทิงลาย อ่าวท้องกะทะ อ่าวพระจันทร์ อ่าวพัทยา และหาดไม้ลวก 2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) – บริเวณเกาะภูเก็ตและเกาะอื่นๆของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งบริเวณน่านน้ำโดยรอบเกาะดังกล่าว 3 […]

ข้อบัญญัติกทม. เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

กฎหมายอาคาร > กฎหมายควบคุมอาคาร > ข้อบัญญัติกทม.เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ Updated: 22 มี.ค. 2566 1. เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานและบริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของสถาบันระดับสูงและบริเวณที่สมควรรักษาเป็นพิเศษเฉพาะแห่ง 3. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของบริเวณที่อยู่อาศัย ** ถูกยกเลิกทั้งหมด ** 4. เพื่อกำหนดพื้นที่รับน้ำตามโครงการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ** ถูกยกเลิกทั้งหมด ** 5. เพื่อสงวนพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ใกล้เมือง และเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ** ถูกยกเลิกทั้งหมด ** 6. เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาจราจร และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยริมถนนสายหลักที่สำคัญ 7. เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ 8. เพื่อออกข้อกำหนดขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง ข้อบัญญัติกทม.ที่มี (ฉบับที่ 2) ขึ้นไป หากฉบับแรกระบุว่า “แก้ไขโดย” ฉบับใด หมายความว่า เป็นไฟล์ที่ได้แก้ไขโดยฉบับดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าไม่ได้ระบุว่าแก้ไขโดยฉบับใด จะต้องดูฉบับแก้ไขที่ยังไม่ได้ระบุให้ครบถ้วนด้วย แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com ลำดับ ข้อบัญญัติ พ.ศ. – บริเวณหรือพื้นที่ (เรียงตามลำดับเวลาที่ออกใช้บังคับในแต่ละประเภท)  1. เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานและบริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 1.1 2528 – บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน 1.2 2530 […]

กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

กฎหมายอาคาร > กฎหมายควบคุมอาคาร > กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ Updated: 30 มิ.ย. 2563 1.กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   2. ภาคกลาง 3. ภาคตะวันออก 4. ภาคตะวันตก 5. ภาคเหนือ 6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7. ภาคใต้ ไม่รวมเรื่องอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งโดยเฉพาะ กฎกระทรวงที่มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หากฉบับแรกระบุว่า “แก้ไขโดย” ฉบับใด หมายความว่า เป็นไฟล์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าไม่ได้ระบุว่าแก้ไขโดยฉบับใด จะต้องดูฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้ระบุให้ครบถ้วนด้วย แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com ลำดับ กฎกระทรวง (เรียงตามลำดับเวลาที่ออกใช้บังคับในแต่ละภาค)  1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2498) แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2503) – ริมถนนพหลโยธิน […]

กฎกระทรวงผังเมืองรวม

กฎหมายอาคาร > กฎหมายการผังเมือง > กฎกระทรวงผังเมืองรวม วันที่ประกาศล่าสุด: 13 มี.ค. 2567 1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. ภาคกลาง 3. ภาคตะวันออก 4. ภาคตะวันตก 5. ภาคเหนือ   6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7. ภาคใต้ ผังเมืองรวมที่ออกใช้บังคับตั้งแต่ 9 ก.ย. 2558 ไม่มีวันสิ้นสุดอายุใช้บังคับ ส่วนผังเมืองรวมที่ยังไม่สิ้นสุดอายุใช้บังคับ ณ วันที่ 9 ก.ย. 2558 ให้คงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีผังเมืองรวมฉบับใหม่ออกมาใช้บังคับแทน ผังเมืองรวมที่หมดอายุแล้วและยังไม่มีฉบับใหม่ออกใช้บังคับ อาจมี ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง บริเวณห้ามก่อสร้างฯ ออกตามกฎหมายควบคุมอาคาร ออกมาเพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่ ดูทั้งหมดที่ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกใช้บังคับชั่วคราวแทนผังเมืองรวมที่หมดอายุ แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com  ลำดับ ประกาศ ท้องที่ที่ใช้บังคับ(เรียงตามลำดับอักษรชื่อจังหวัดในแต่ละภาค) สิ้นสุดอายุ * หมายเหตุ  1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล […]