รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น 2567

การคัดเลือกผลงานรางวัลการออกแบบสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพดีเยี่ยมซึ่งมีคุณค่าต่อ
ผู้คนสภาพแวดล้อม และสังคม
2. เพื่อให้เกียรติยกย่องสำนักงานสถาปนิกหรือสถาปนิกอิสระของไทย
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพดีเยี่ยมต่อสาธารณชน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพดีซึ่งมีผลต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของชีวิตผู้คน

Date

Sep 15 2023 - Nov 15 2023
Ongoing...

Time

08:00 - 18:00
QR Code